ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hourglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hourglass*, -hourglass-

hourglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hourglass (n.) นาฬิกาทราย
English-Thai: HOPE Dictionary
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
English-Thai: Nontri Dictionary
hourglass(n) นาฬิกาทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you said the Hourglass was going to kill thousands of people.แต่นายบอกว่า มนุษย์ นาฬิการทาย \ กำลังจะฆ่าคนเป็นพัน ๆ คน
Now the Hourglass could be anyone... a guest of honor... maybe even a stagehand.มนุษย์ นาฬิกาทราย อาจเป็นใครสักคนที่เป็น... แขกผู้มีเกียรติ บางทีคนจัดเวที
D it's only half-past the point of oblivion d d the hourglass on the table d d the walk before the run d d the breath before the kiss d d and the fear before the flames d d have you ever dit's only half-past the point of oblivion the hourglass on the table the walk before the run
Why is there a giant hourglass on my table?ทำไมถึงมีนาฬิกาทรายยักษ์อยู่บนโต๊ะฉันล่ะ?
Must have an hourglass figure, only then...ต้องมีส่วนเว้า ส่วนโค้งสิครับ ถึงจะดี
Seconds! The sands of the hourglass appear to be speeding up.ไม่ถึง มันดูไหลเร็วขึ้น
"Once the door's open, start the hourglass."ประตูบานนั้นจะเปิดออก นาฬิกาทรายจะเริ่มเดิน
I am the Hourglass.ฉัน มนุษย์ นาฬิกาทราย
It's over, Hourglass.จบกันที มนุษย์ นาฬิกาทราย
Evil never triumphs, Hourglass.อธรรมไม่เคย ชนะ นาฬิกาทราย
Maybe you're right, but even if I wanted to stop the Hourglass,บางทีคุณอาจถูก แม่แต่ที่ ผม คิดจะหยุด ไอ้มนุษย์ นาฬิการทายนั่น
One of the guests here is the Hourglass.หนึ่งในแขกที่นี้ คือ มนุษย์นาฬิกาทราย

hourglass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาฬิกาทราย[n.] (nālikāsāi) EN: sandglass ; hourglass ; egg timer ; sand clock FR: sablier [m]

hourglass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanduhr {f}hour glass; hourglass
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hourglass
Back to top