ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hospitality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hospitality*, -hospitality-

hospitality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hospitality (n.) การให้การต้อนรับด้วยความยินดี See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก Syn. cordiality, friendliness, welcome
English-Thai: HOPE Dictionary
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
English-Thai: Nontri Dictionary
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospitality industryอุตสาหกรรมสถานบริการ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ
Southern hospitality at its finest.ต้อนรับภาคใต้ที่ดีที่สุด
And I'll be sure to tell my father just how committed you are to the hospitality industry.ผมจะไม่ลืมบอกพ่อว่า พวกคุณอุทิศตัวให้โรงแรมขนาดไหน
I put him in a hospitality suite.คงกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่นะ
But given the famous Irish tradition of hospitality and generosity...แต่ว่าเคยได้ยินชื่อเสียง ของประเพณีชาวไอร์แลนด์ เรื่องการดูแลเอาใจใส่ แล้วเป็นคนใจกว้าง
Your generous hospitality will be appreciated shortly.ขอบคุณในความมีน้ำใจของเจ้า ข้าซึ้งใจเหลือเกิน
It'll mean me venturing out from your lovely hospitality here.ซึ่งมันหมายความว่าฉันต้องออกไปจาก ที่หลบซ่อนภัยอันแสนอบอุ่นของนาย
Well, I appreciate the hospitality these past few days but I'd best be getting back to my place.ขอบใจมากสำหรับ การต้อนรับสองวันมานี้.. ..แต่พ่อคงต้อง กลับบ้านแล้วหล่ะ
Bureau of Hospitality (Responsible for guests of the Palace)สำนักพิธีการ (รับผิดชอบดูแลแขกของพระราชวัง)
I know! The Bureau of Hospitality is lower in rank than the Bureau of Music!ข้ารู้ สำนักพิธีการมันระดับต่ำกว่า สำนักดนตรี
Never in my life i have received hospitality like this.ในชีวิตของผมไม่เคย ได้รับการต้อนรับอย่างนี้
I have no interest in hospitality or comfort.ข้าไม่ได้สนหรอกเรื่องการต้อนรับ หรือความสบาย

hospitality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality

hospitality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホスピタリティー;ホスピタリティ[, hosupitaritei-; hosupitaritei] (n) hospitality
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P)
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period)
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation

hospitality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure FR:
การรับแขก[n. exp.] (kān rap kha) EN: hospitality FR: accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับด้วยไมตรีจิต[n. exp.] (kān tønrap ) EN: hospitality FR:
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
มิตรไมตรี[n. exp.] (mit maitrī) EN: hospitality ; goodwill FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hospitality
Back to top