ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold up*, -hold up-

hold up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold up (phrv.) ยกขึ้น See also: ยก, พยุง Syn. be up, keep up, remain up, stay up, stop up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งขึ้น (v.) hold up See also: pull up Syn. โยงขึ้น
โจง (v.) hold up See also: pull up Syn. โยงขึ้น, รั้งขึ้น
โยงขึ้น (v.) hold up See also: pull up Syn. รั้งขึ้น
ดักรอ (v.) hold up and wait for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd hold up Fort Knox, and we wouldn't be.เราควรจะไปเที่ยวฟอร์ท น็อกซ์ แต่เราไม่ได้ไป
Could you just hold up those two outfits that Dolce sent over earlier?Could you just hold up those two outfits that Dolce sent over earlier?
Guys, hold up for a second, all right?ผู้ชายถือขึ้นเป็นครั้งที่สองขวาทั้งหมดหรือไม่
There's no way that could hold up in court.คุณไม่สามารถ ใช้คำพูดนี้ปรักปรำผมในศาล
Tell them to hold up for me, all right?- บอกให้พวกเขารอฉันก่อนนะ
Hold up here, hold up here. Hey, everyone listen to me.หยุด ๆ ทุกคนฟังทางนี้
You're gonna hold up in a room across the hall.พากันไปเก็บตัวเงียบไว้ ในห้องตรงข้ามโถงนั่น
How did you hold up in the storm?ไอ้พายุนั่นเล่นงานคุณยังไงบ้าง
That's a really interesting story, but if that book's as valuable as you say it is, maybe I should hold onto it for a little while, make sure they hold up their end of the deal.เรื่องสนุกดีนะแต่ถ้ามันมีค่ามากอย่างที่พูดไว้ บางทีฉันอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะทำตามที่บอก
You know what,if I'm the one who doesn't make it, and you really want to do me a favor, just hold up your end of the bargain.รู้อะไรมั้ย ถ้าฉันจะเป็นคนที่ไม่รอด แล้วนายอยากช่วยฉันจริงๆ แค่พยายามต่อรองให้ได้มากที่สุด
To hold up their end of the bargain.เพื่อรั้งไว้ในการต่อรอง
And I'm not starting surgery until you prove you can hold up your end of the deal.และฉันจะไม่ยอมให้เริ่มการผ่าตัดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า คุณจะทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้

hold up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning)
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage

hold up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールドアップ[, ho-rudoappu] (int) (1) Hold up!; Hands up!; (vs) (2) to hold up
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
抱き上げる[だきあげる, dakiageru] (v1,vt) to hold up in one's arms
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc.
透かす[すかす, sukasu] (v5s,vt) (1) to look through; (2) to hold up to the light; (3) to make an opening; to leave space; to space (lines); to prune (trees); (4) to fart without making a sound
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P)
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up

hold up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ดักรอ[v. exp.] (dak rø) EN: hold up and wait for FR:
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up FR: voler ; dérober ; dévaliser ; détrousser (vx) ; piller
จี้ปล้น[v. exp.] (jī plon) EN: hold up ; rob FR:
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler
โยงขึ้น[v. exp.] (yōng kheun) EN: hold up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold up
Back to top