ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hippo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hippo*, -hippo-

hippo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hippo (n.) ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป Syn. hippopotamus
Hippocrates (n.) ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
Hippocratic oath (n.) คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
hippodrome (n.) สนามแข่งม้าศึกของกรีกโบราณ
hippodrome (n.) สนามที่ใช้แข่งม้า
hippopotamus (n.) ช้างน้ำ See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป Syn. hippo
English-Thai: HOPE Dictionary
hippo(ฮิพ'โพ n. hippopotamus -pl. hipppos
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
hippodrome(ฮิพ'พะโดรม) n. สนามแข่งม้าหรืออื่น ๆ
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป
English-Thai: Nontri Dictionary
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hippocratic sound; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างน้ำ (n.) hippopotamus See also: hippo
ฮิปโป (n.) hippopotamus Syn. ฮิปโปโปเตมัส
ฮิปโปโปเตมัส (n.) hippopotamus Syn. ฮิปโป
halibut (n.) ปลาที่มีลำตัวแบนจำพวก Hippoglossus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a hungry hippo missing a kneecap.เป็นฮิปโปที่หิวโหย และมีสนับเข่า
And your appetite's reaching,you know,hungry hungry hippo levels.ความอยากอาหารพุ่งสูงขึ้นเกินพิกัด
I can't wait to get back to my hippo pool and that sweet smell of chlorine.แทบรอกลับสระฮิปโปและสูดกลิ่น หอมของคลอรีนไม่ไหวเลยล่ะ
You can either, uh, buy a hungry hippo to swim across the gap or trade in Professor Plum for a bonus spin.ลูกซื้อฮิปโปจอมหิว ให้ว่ายข้ามหุบเขาได้ หรือแลกกับคุณพลัม เพื่อเดินอีกแต้ม
My friend, anybody who can pull off a hippo brooch deserves to be here.-ฟังนะ ใครก็ตามที่กล้าติดเข็มกลัดฮิปโปนั่น ควรค่าที่จะทำงานที่นี่
I figured out why the Hippo did it.ฉันคิดออกว่าทำไม ฮิปโปมัน.
I have punched a charging hippo square in the face, and not been as scared as I am right now.ฉันอัดกำปั้นฮิปโป แน่นๆเข้าที่หน้า และไม่กลัวอีกต่อไป
Yo-Landi, we said we're doing this heist... because it's the only way to get us out of shit before Hippo kills us!Yo-Landi เรากล่าวว่า ที่เรากำลังทำปล้นนี้ ... เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับเรา จากอึก่อนฮิปโปฆ่าเรา!
Mm-hmm. Say "hippopotamus."ทแรปีเสสบิน อืมมมม พูดว่า "ฮิปโป".
You were not hired for your brains, you hippopotamic landmass!นายไม่ได้ถูกจ้างมาให้ออกความคิด ไอ้ยักษ์ใหญ่!
You do not want to insult a hippogriff.และทำให้มันโกรธได้ง่ายมาก โดยถ้าเธอเพียงแค่ดูถูกมัน
... wasa goodhippogriff, always cleaned his feathers.ฉันก็บอกว่าบัคบีคเป็นฮิปโปกริฟฟ์ที่ดี ทำความสะอาดขนตัวเองเป็นประจำ

hippo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, 河马 / 河馬] hippopotamus
海马迴[hǎi mǎ huí, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˊ, 海马迴 / 海馬迴] hippocampus

hippo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides)
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny
トチノキ科[トチノキか, tochinoki ka] (n) (See 栃の木) Hippocastanaceae (plant family); horse-chestnut
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis)
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja
大鮃[おひょう;オヒョウ, ohyou ; ohyou] (n) (uk) halibut (esp. the Pacific halibut, Hippoglossus stenolepis)
小人河馬[こびとかば;コビトカバ, kobitokaba ; kobitokaba] (n) (uk) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis)
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
河馬[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius)
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus
海馬回[かいばかい, kaibakai] (n) hippocampal gyrus
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus
赤鰈[あかがれい;アカガレイ, akagarei ; akagarei] (n) (uk) flathead flounder (Hippoglossoides dubius)

hippo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo FR: hippopotame [m]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus FR: hippopotame [m]
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmp) EN: hippocampus FR: hippocampe [f]
ฮิปโปแคระ[n.] (hippō khrae) EN: Pygmy hippopotamus FR:
ฮิปโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēma) EN: hippopotamus FR: hippopotame [m]
ฮิปโปโปเตมัสแคระ[n.] (hippōpōtēma) EN: Pygmy hippopotamus FR:
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse FR: hippocampe [m]
ปีบฝรั่ง[n. exp.] (pīp Farang) EN: Star of bethlehem ; Hippobroma longiflora FR: Hippobroma longiflora
โรคกลัวคำศัพท์ยาว ๆ = โรคกลัวคำศัพท์ยาวๆ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: hippopotomonstrosesquipedaliophobia ; hippopotomonstrosesquippedaliophobia ; fear of long words FR:
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]

hippo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putzergarnele {f} (Hippolytidae) [zool.]cleaner shrimp
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
hippokratisch {adj}hippocratic
Orpheusspötter {m} [ornith.]Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hippo
Back to top