ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hillside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hillside*, -hillside-

hillside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hillside (n.) ลาดเขา See also: ข้างเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา,ไหล่เขา
English-Thai: Nontri Dictionary
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guy lives on Hillside Terrace, Encino.เขาอยู่ที่ฮิลไซด์เทอเรซเอนซิโอ
HE WAS ONE OF THE HILLSIDE STRANGLERS.ว่าเขาเป็นมือสังหารฮิลไซด์
Kenneth Bianchi, one of the hillside stranglers, worked as a security guard in California and Washington.เคนเนธ เบียงจี้ หนึ่งในฆาตรกรฆ่ารัดคอ เคยเป็นยามในแคลิฟอร์เนียกับวอชิงตัน
All that stuff you said about BTK and the hillside strangler, it's all in your head?เรื่องที่คุณพูดเกี่ยวกับ ฆาตรกรฮิลไซด์ คุณจำได้หมดเลยเหรอ
"when a high, green, vast hillside of water"เมื่อสูง, สีเขียว, เนินเขาใหญ่ของน้ำ
All I'm saying is is that the light on that hillside makes them 'maters taste sweeter than anything I've ever had.ที่ฉันจะบอกก็คือเเสงแห่งหุบเขา ทำให้ที่นั่นดีกว่าที่ไหนที่ฉันเคยมี
There's somebody else coming up over the hillside.มีคนกำลังลงมาจากภูเขา
Now that Suribachi has been taken... the enemy will maneuver all forces onto the hillside.ถ้า ซึริบาชิ ถูกตีได้อย่างนี้แล้ว... ข้าศึกจะแปรขบวน.. ผนึกกำลังเข้าตีแนวเชิงเขาที่เหลือ
The shanties are built onto the hillsides.มีกระท่อมหลายหลังสร้างบนไหล่เขา
The rainwater washes them down the hillsides as far as the sea.น้ำฝนได้ชะล้างหน้าดินลงสู่ ตีนเขาไปไกลจนถึงทะเล
Whole hillsides bear deep gashes hundreds of meters wide.ส่วนของภูเขาทั้งลูก ทรุดเป็นบริเวณ100เมตร
You see that fresh grass growing over there on that little hillside?เห็นหญ้าตรงนั้นมั้ย ตรงเนินเขาตรงนั้นน่ะ

hillside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山坡[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, 山坡] hillside

hillside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り畑;切畑[きりはた, kirihata] (n) hillside farm; fallow ground
山腹[さんぷく, sanpuku] (n) hillside; mountainside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hillside
Back to top