ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hibiscus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hibiscus*, -hibiscus-

hibiscus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hibiscus (n.) ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus) See also: ดอกพู่ระหง
English-Thai: HOPE Dictionary
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hibiscus (n.) ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus) See also: ดอกพู่ระหง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gave the cab driver the address, but I only had a $20, and it turns out that only gets you as far as hibiscus circle, so he dumped me, and I had to walk in these shoes, which broke,พอฉันบอกที่อยู่เจ้าคนขับแท็กซี่นั่น แต่ฉันมีแค่20เหรียญ มันเลย ไม่พาฉันไปส่ง

hibiscus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 椴] Hibiscus syriacus
槿[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 槿] Hibiscus syriacus; transient
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, 蕣] Hibiscus syriacus

hibiscus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒビスカス[, hibisukasu] (n) hibiscus
仏桑花;仏桑華[ぶっそうげ;ブッソウゲ, bussouge ; bussouge] (n) (uk) (See ハイビスカス) Chinese hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis)
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot)
ハイビスカス[, haibisukasu] (n) hibiscus; (P)
木槿;槿[むくげ;もくげ;ムクゲ, mukuge ; mokuge ; mukuge] (n) (uk) rose of Sharon (Hibiscus syriacus)
木蓮[きはちす;キハチス, kihachisu ; kihachisu] (n) (uk) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus)
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus)
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom
蓮(P);藕[はす(P);はちす(蓮)(ok);ハス, hasu (P); hachisu ( hasu )(ok); hasu] (n) (1) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera); Indian lotus; lotus; (2) (はちす only) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus); (P)
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose

hibiscus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชบา[n.] (chabā) EN: Hibiscus FR: Hibiscus
ชบา[n.] (chabā) EN: Chinese Rose ; Shoe Flower ; Hibiscus rosa-sinensis FR: Hibiscus rosa-sinensis
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomp) EN: pink hibiscus FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus FR: hibiscus rouge [m]
ชบาด่างสามสี[n. exp.] (chabā dāng ) EN: Hibiscus rosa-sinensis FR: Hibiscus rosa-sinensis
ชบาฮาวาย[n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus FR:
ชบาจิ๋ว[n. exp.] (chabā jiu) EN: Hibiscus hirtus FR: Hibiscus hirtus
ชบาหนู[n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow FR:
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēra) EN: hibiscus [m] FR: hibiscus [m]
ชะมด[n.] (chamot) EN: Hibiscus surattensis FR: Hibiscus surattensis
ดอกชบา[n. exp.] (døk chabā) EN: hibiscus flower FR: fleur d'hibiscus [f]
ฝ้ายผี[n.] (fāiphī) EN: Hibiscus abelmoschus ; Decaschistia mouretii FR: Hibiscus abelmoschus ; Decaschistia mouretii
เกงเขง , เกงเคง [n.] (kēngkhēng) EN: Hibiscus sabdariffa FR: Hibiscus sabdariffa
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: Caesar weed ; Hibiscus burr ; Jute africain ; Urena lobata FR: Urena lobata
กระเจี๊ยบ[n.] (krajīep) EN: roselle ; Hibiscus sabdariffa FR: Hibiscus sabdariffa
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daē) EN: roselle ; Hibiscus sabdariffa FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m] ; Hibiscus sabdariffa
กระเจี๊ยบเปรี้ยว[n.] (krajīepprīo) EN: Hibiscus sabdariffa FR: Hibiscus sabdariffa
พันตะวัน[n. exp.] (phan tawan) EN: Hibiscus grewiifolius FR: Hibiscus grewiifolius
พู่ระหง[n. exp.] (phūrahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela ; Hibiscus schizopetalus FR: Hibiscus schizopetalus
พุดตาน[n.] (phuttān) EN: rose of Sharon ; cotton rose hibiscus ; changeable rose mallow ; confederate rose mallow FR:
พุดตาน[n.] (phutthān) EN: Hibiscus mutabilis FR: Hibiscus mutabilis
ปอทะเล[n. exp.] (pø thalē) EN: Sea Hibiscus ; Talipariti tiliaceum FR: Talipariti tiliaceum
ปอต่อม[n. exp.] (pø tǿm) EN: Hibiscus glanduliferus FR: Hibiscus glanduliferus
ต้นพู่ระหง[n. exp.] (ton phuraho) EN: hibiscus FR: hibiscus [m]
หญ้าประดับดิน[n. exp.] (yā pradap d) EN: Hibiscus lobatus FR: Hibiscus lobatus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hibiscus
Back to top