ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

herbal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *herbal*, -herbal-

herbal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
herbal (adj.) เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal (n.) หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร Syn. herb doctor
English-Thai: HOPE Dictionary
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื้อยา (v.) buy a herbal medicine See also: purchase
เจียดยา (v.) buy a herbal medicine See also: purchase Syn. ซื้อยา
ยาสมุนไพร (n.) herbal medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย?
Um... It has to be an herbal soakต้องใช้น้ำสมุนไพรแน่
Oh no! All that precious herbal formula!สูตรสมุนไพรที่ทรงคุณค่า!
He's sending the best herbal soak ever!เขาส่งสมุนไพรที่ดีที่สุดมาให้!
Is it an herbal cake?นั่นคือขนมสมุนไพรหรือ?
Ipecac is a natural herbal extract... that triggers the regurgitation reflex.ไม้เถานี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นในการอ้วก
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh?สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก
It's been two days since the herbal treatment.นี้มันสองวันแล้วนะตั้งแต่รักษาด้วยสมุนไพร
May be anger Wang, a cup of herbal tea on the all rightมีแต่คนทำให้โมโห กลับไปดื่มชาดีกว่า
Why should I let you butcher my throat, when just resting my voice for a week and chugging down herbal tea will do the same job?หนูจะผ่าคอทำไม ถ้าพักผ่อน-ดื่มชาก็ได้ผล?
Turns out that a heroic dose of antibiotics and a mysterious blend of herbal remedies and a vow of silence is all it takes to cure tonsillitis, so...ปรากฏว่า ยาปฏิชีวนะ กับ ยาสมุนไพร และงดใช้เสียง รักษาทอนซิลได้
Oh, it's just some herbal mixture.ออ,มันก็แค่ผสมสมุนไพรบางอย่าง

herbal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shōu, ㄕㄡ, 荍] buckwheat; herbal medicine
草药[cǎo yào, ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ, 草药 / 草藥] herbal medicine
[yuán, ㄩㄢˊ, 芫] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine

herbal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウコン茶;うこん茶[ウコンちゃ(ウコン茶);うこんちゃ(うこん茶), ukon cha ( ukon cha ); ukoncha ( ukon cha )] (n) turmeric herbal tea
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc.
漢方薬[かんぽうやく, kanpouyaku] (n) herbal medicine; (P)
漢薬[かんやく, kanyaku] (n) (See 漢方薬・かんぽうやく) Chinese medicine; herbal medicine
薬草療法[やくそうりょうほう, yakusouryouhou] (n) herbal therapy
漢方医[かんぽうい, kanpoui] (n) doctor of Chinese (herbal) medicine
赤芽柏[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine)

herbal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวบก[n.] (būabok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชาสมุนไพร[n. exp.] (chā samunph) EN: herbal tea FR:
แกงป่า[n.] (kaēngpā) EN: jungle curry ; herbal curry ; red curry FR:
แกงป่าไก่บ้าน[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: herbal curry with chicken ; red curry with chicken FR:
แกงป่าปลาเห็ดโคน[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with silver sillago ; silver sillago herbal curry FR:
กอเอี๊ยะ[n.] (kø-ia) EN: Chinese medicinal plaster ; herbal medicinal paste FR:
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits FR:
นวดสมุนไพร[n. exp.] (nūat samunp) EN: herbal massage FR: massage aux plantes [m]
อบสมุนไพร[adj.] (op samunphr) EN: herbal scented ; herb roasted FR:
แพทย์แผนโบราณ[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: traditional doctor ; herbal doctor ; pratictioner of traditional medecine FR: médecin traditionnel [m]
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร[n. exp.] (phalittapha) EN: herbal product FR:
เภสัชตำรับสมุนไพรไทย[n. exp.] (phēsatchata) EN: Thai Herbal Pharmacopoeia FR:
สบู่สมุนไพร[n. exp.] (sabū samunp) EN: herbal soap FR:
แสร้งว่าปลาช่อน[n. exp.] (saēngwā plā) EN: herbal spicy salad with fried fish FR:
นิยม[TM] (Wisēt Niyom) EN: Viset-Niyom Herbal Toothpowder FR:
ยาชงสมุนไพร[n. exp.] (yā chong sa) EN: herbal infusion FR:
ยาดมสมุนไพร[n. exp.] (yā dom samu) EN: herbal smelling salt FR:
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]
ยาจีน[n. exp.] (yā jīn) EN: Chinese herbal medicine FR: phytothérapie chinoise [f]
ยาหม้อ[n.] (yāmø) EN: Thai herbal medicine FR:
ยาสมุนไพร[n.] (yāsamunphra) EN: herbal medicine FR:
ยาสีฟันสมุนไพร[n. exp.] (yāsīfan sam) EN: herbal toothpaste FR:
คนขายสมุนไพร[n. exp.] (khon khāi s) EN: herbalist FR: herboriste [m]

herbal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kräuterkunde {f}herbal lore
Phytopharmaka {pl}herbal medicines

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า herbal
Back to top