ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hemorrhoid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hemorrhoid*, -hemorrhoid-

hemorrhoid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hemorrhoid (n.) ริดสีดวงทวาร
hemorrhoids (n.) ริดสีดวงทวาร
English-Thai: HOPE Dictionary
hemorrhoid(เฮม'มะรอยดฺ) n. ริดสีดวงทวาร., See also: ha (e) morrhoidal adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemorrhoidsริดสีดวงทวารหนัก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm up for a hemorrhoid cream ad next week.แถมอาทิตย์หน้า ยังมีถ่ายแบบยาริดสีดวงอีก
I got a callback for a hemorrhoid commercial.ฉันรับสาย จากริดสีดวงคอมเมอร์เชียล
I got the hemorrhoid commercial!ฉันได้งานที่ริดสีดวงคอมเมอร์เชี่ยล
The Pharaoh has hemorrhoids.ฟาโรห์ก็ทรงกำลังเป็นริดสีดวงทวาร.
So now my buddy's out of work, he can't afford to drive, so he's walkin' to the fuckin' job interviews... which sucks because the shrapnel in his ass is givin' him chronic hemorrhoids.จะไปขับรถน้ำมันก็ไม่ได้รับอนุญาต เขาเลยเดินไปสัมภาษณ์งาน เพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีกิน
Did I tell you that Lisa has hemorrhoids?ชั้นบอกเธอรึยังว่าลิซ่าเป็นริดสีดวง
You have hemorrhoids?You have hemorrhoids?
"Awards are like hemorrhoids. Sooner or later every asshole gets one.""รางวัลก็เหมือนโรคริดสีดวงทวาร จะช้าหรือเร็วทุกคนก็ต้องเป็น"
I'm sorry! Please stop. I have hemorrhoid.ผมขอโทษครับ ได้โปรดหยุดเถอะครับ ผมเป็นริดสีดวงทวารนะครับ
I often doors off while I'm getting a hemorrhoid.เวลาก้นฉันเป็นริดสีดวงน่ะ
Melman, you're not getting a hemorrhoid.เมลแมน นายไม่ได้เป็นริดสีดวงที่ก้นนะ
One night five years ago my hemorrhoids were acting up.5 ปีก่อน โรคริดสีดวงกำเริบ

hemorrhoid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痔疮[zhì chuāng, ㄓˋ ㄔㄨㄤ, 痔疮 / 痔瘡] hemorrhoid
[zhì, ㄓˋ, 痔] piles; hemorrhoid

hemorrhoid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疣痔[いぼじ, iboji] (n) hemorrhoid
痔核[じかく, jikaku] (n,adj-no) hemorrhoid
[じ, ji] (n) hemorrhoids; piles
痔疾[じしつ, jishitsu] (n) hemorrhoids
裂れ痔;裂痔;切れ痔;切痔[きれじ, kireji] (n) anal fistula; bleeding hemorrhoids

hemorrhoid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids ; hemorrhoid affliction FR: hémorroïdes [fpl]
ริดสีดวง[n.] (ritsīdūang) EN: hemorrhoids FR: hémorroïde [f] ; hémorroïdes [fpl]
ริดสีดวงทวาร[n.] (ritsīdūang ) EN: haemorrhoids ; hemorrhoids (Am.) ; piles FR: hémorroïde [f] ; hémorroïdes [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hemorrhoid
Back to top