ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

helmet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *helmet*, -helmet-

helmet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
helmet (n.) หมวกกันน็อก See also: หมวกนิรภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
helmet(n) หมวกเหล็ก,หมวกยอด,หมวกกันภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helmetหมวกแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมวกกันน็อก (n.) helmet See also: anti-knock helmet Syn. หมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย (n.) helmet See also: anti-knock helmet Syn. หมวกกันน็อก
กะโล่ (n.) sun helmet See also: topee Syn. หมวกกะโล่
หมวกกะโล่ (n.) sun helmet See also: topee Syn. หมวกกันแดด
หมวกกันแดด (n.) sun helmet See also: topee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Motorcycle Guy. His helmet has secret compartments."มนุษย์มอเตอร์ไซค์ มีอาวุธลับอยู่ที่หมวก"
Easiest way to kill them might have been to put a helmet on themวิธีง่ายๆที่จะฆ่ามัน คือใส่หมวกเหล็กให้มัน
Sounds like the armed perpetrator in the pith helmet and khakis you reported.รู้สึกจะเป็นพรานไพร ที่คุณแจ้งเข้ามา
How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet!นายกล้าเปิดหมวกบนดาวที่นักบินอวกาศไม่รู้จักอย่างงั้นหรอ!
Your helmet does that, that, that whoosh thing.หมวกของนาย นั่น นั่น เปิดปิดได้ด้วย
Don't ever take your helmet offเค้าเป็น หัวหน้าหน่วยเรา
His helmet was stifling.และเป้าของท่านก็อยู่ไกลออกไป
What are we doing? Video from the helmet of a skydiver without a chute.วิดีโอจากหมวกกันน๊อค\ ของนักกระโดดร่มที่ชูชีพไม่กาง
But this girl had a helmet on.แต่ผู้หญิงคนนี้สวมมัน
No, the gateau is for misplacing his helmet the other week.ไม่ใช่.. อันนี้ลงโทษที่ไม่ใส่หมวกกันน๊อคสัปดาห์ที่แล้ว
Save your helmet for the parade. They're coming. Two of our boys have been shot.เก็บหมวกไว้ใส่ในพาเรดเถอะ พวกนั้นกำลังมา เด็กของเราถูกยิงไป 2 คนแล้ว!
The guy who wore this helmet before you drowned.คนที่ใส่หมวกนี่คนก่อนหน้านี้น่ะ จมน้ำตาย

helmet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 胄 / 冑] helmet
[kuī, ㄎㄨㄟ, 盔] helmet
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, 头兜 / 頭兜] helmet; chain mail hung from head to protect neck
头盔[tóu kuī, ㄊㄡˊ ㄎㄨㄟ, 头盔 / 頭盔] helmet

helmet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーヘル[, no-heru] (n) (abbr) without a helmet
メット[, metto] (n) (abbr) (See ヘルメット) helmet
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P)
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P)
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] (n) space helmet
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
老頭[おいがしら, oigashira] (n) (1) (See 老冠) helmet with white hair coming out of the top to make one look like an old person; (2) kanji "old" radical at top
角兜[つのかぶと, tsunokabuto] (n) spiked helmet
錣;錏[しころ, shikoro] (n) (See 兜) series of articulated plates attached to the back and sides of a Japanese helmet
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P)
兜頭巾[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward)
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)

helmet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโล่[n.] (kalō) EN: sun helmet ; topee ; pith helmet FR:
หมวกกะโล่[n.] (mūakkalō) EN: topee ; pith helmet FR:
หมวกกันแดด[n. exp.] (mūak kandaē) EN: sun helmet FR:
หมวกกันน็อก[n.] (mūakkannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; safety helmet FR: casque de motocycliste [m] ; casque [m]
หมวกกันน็อค เรียล[TM] (mūakkannǿk ) EN: REAl helmet FR:
หมวกนิรภัย[n.] (mūaknirapha) EN: safety helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; helmet FR: casque [m] ; casque de sécurité [m]
นกชนหิน[n. exp.] (nok chonhin) EN: Helmeted Hornbill FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]

helmet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blauhelm {m}blue beret; blue helmet
Schutzhelm {m}safety helmet; helmet
Tropenhelm {m}sun helmet; pith helmet
Helmhokko {m} [ornith.]Helmeted Curassow
Helmperlhuhn {n} [ornith.]Helmeted Guineafowl
Helmkolibri {m} [ornith.]Bearded Helmetcrest
Helmtyrann {m} [ornith.]Helmeted Pygmy Tyrant
Helmlederkopf {m} [ornith.]Timor Helmeted Friarbird
Molukkenmonarch {m} [ornith.]Helmet Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า helmet
Back to top