ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heehaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heehaw*, -heehaw-

heehaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heehaw (vi.) ร้อง (ลา)
heehaw (n.) เสียงร้องของลา
English-Thai: HOPE Dictionary
heehaw(ฮี'ฮอ) n. เสียงร้องของลา,การหัวเราะหึ ๆ vi. ลาร้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heehaw
Back to top