ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heeby-jeebies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heeby-jeebies*, -heeby-jeebies-

heeby-jeebies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heeby-jeebies (sl.) ความกลัวสุดขีด See also: ความวิตกอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heeby-jeebies
Back to top