ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headstream*, -headstream-

headstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headstream (n.) ลำธารที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
headstreamn. ลำธานที่เป็นแหล่งหรือต้นน้ำ

headstream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
源流[yuán liú, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 源流] headstream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headstream
Back to top