ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headache*, -headache-

headache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headache (n.) อาการปวดศีรษะ See also: อาการปวดหัว
English-Thai: Nontri Dictionary
headache(n) อาการปวดหัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดกบาล (v.) have headache See also: have troublesome, have bothersome Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว
ปวดกะโหลก (v.) have headache See also: have troublesome, have bothersome Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, ปวดกบาล
ปวดศรีษะ (v.) have a headache
ปวดศีรษะ (v.) have a headache See also: be a headache Syn. ปวดหัว
ปวดหัว (v.) have a headache Syn. ปวดศรีษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just tell Mom and Dad I have a headache and I'm in bed, okay?บอกพ่อกับแม่ว่า เค้าปวดหัว เข้านอนแล้ว ตกลงน๊ะ?
I do not envy you the headache you will have when you awake.ข้าไม่อิจฉาเจ้าหรอกสำหรับอาการปวดหัวที่เจ้าจะตื่นมาเจอมันแน่ๆ
Oh, I'm starting to get a little headache over here.ฉันเริ่มจะรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้ว
I've got a splitting headache and your stupid hip hop isn't helping.แล้วตอนนี้ก็ปวดหัวมากๆเลย และฮิปฮอปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
This headache is not going away...อาการปวดหัวนี้จะไม่ออกไป ...
I brought you those headache pills that you asked for.ผมเอายาแก้ปวดหัวมาให้ท่านครับ
There are many reasons of blackouts and headache but he don't have any of them,มีเหตุผลมากมายของการเป็นลม และการปวดหัว แต่เขาไม่เหมือนกับคนทั่วไป
Someone got a headache tonight?- คืนนี้มีใครปวดหัวเอ่ย
Such a headache bugger!โอ้.. ปวดหัวจังเลย... โอ้ย..
He is said to be sleeping there as well. He is causing quite a headache for the officials there.เขาได้พูดว่าการนอนหลับที่นั้นสบายด้วยพะยะค่ะ เขายังเป็นต้นเหตุของความปวดหัวของเจ้าหน้าที่ที่นี้พะยะค่ะ
It is just one less headache for them.นี่เป็นเพียงเรื่องปวดหัวเล็กๆสำหรับพวกเขา
Okay. Man, I'm going to have a headache tomorrow.พรุ่งนี้ต้องลาป่วยแล้ว

headache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, 头疼 / 頭疼] headache
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, 头痛 / 頭痛] headache

headache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache
群発頭痛[ぐんぱつずつう, gunpatsuzutsuu] (n) cluster headache
頭の痛い[あたまのいたい, atamanoitai] (adj-i) (See 頭が痛い) headache inducing; vexing
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
トリプタン[, toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches)
偏頭痛;片頭痛[へんずつう;へんとうつう(ok), henzutsuu ; hentoutsuu (ok)] (n) migraine (headache)
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches)
頭が痛い[あたまがいたい, atamagaitai] (exp,adj-i) (See 頭の痛い) having a headache; racking one's brains
頭痛[ずつう, zutsuu] (n) headache; (P)
頭痛の種[ずつうのたね, zutsuunotane] (exp) cause of headaches; pain in the neck

headache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดหัว[n. exp.] (ākān pūat h) EN: headache FR: mal de tête [m]
อาการปวดศีรษะ[n. exp.] (ākān pūat s) EN: headache FR: mal de tête [m]
หนักกบาล[v. exp.] (nak kabān) EN: give a headache FR:
ปวดหัว[v. exp.] (pūat hūa) EN: have a headache FR: avoir mal à la tête
ปวดหัว[v. exp.] (pūat hūa) EN: be a headache FR: donner des maux de tête
ปวดกบาล[v. exp.] (pūat kabān) EN: have a headache FR: avoir mal à la tête
ปวดศีรษะ[n. exp.] (pūat sīsa) EN: headache FR: mal de tête [m]
ปวดศีรษะ[v. exp.] (pūat sīsa) EN: have a headache FR: avoir mal à la tête
ปวดเศียร[v.] (pūat sīen) EN: have a headache ; give a headache FR:

headache ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannungskopfschmerz {m} [med.]tense headache

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headache
Back to top