ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handball

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handball*, -handball-

handball ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handball (n.) กีฬาตีลูกด้วยมือ See also: แฮนด์บอล
English-Thai: Nontri Dictionary
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handballแฮนด์บอล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฮนด์บอล (n.) handball
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, besides handball and a really crisp Chardonnay.ผมหมายถึงนอกเหนือจากแฮนด์บอล และองุ่นชาดอนเน่แสนอร่อยแล้ว
What do you think that means? It means after we play handball, I'm showering at home.ก็คือหลังจากเราเล่นแฮนด์บอลกัน\\\ ฉันจะอาบน้ำที่บ้านละ

handball ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手球[shǒu qiú, ㄕㄡˇ ㄑㄧㄡˊ, 手球] team handball

handball ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手毬;手鞠[てまり, temari] (n) traditional Japanese handball game

handball ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮนด์บอล[n.] (haēnbøn) EN: handball FR: handball [m]
กีฬาแฮนด์บอล[n. exp.] (kīlā haēnbø) EN: handball FR: handball [m]
สนามแฮนด์บอล[n. exp.] (sanām haēnb) EN: handball court FR: terrain de handball [m]

handball ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handball {m}handball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handball
Back to top