ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hand over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hand over*, -hand over-

hand over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand over (phrv.) ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ See also: ยื่นให้
hand over (phrv.) มอบอำนาจให้กับ Syn. hand on
hand over (vt.) ยื่นให้ See also: ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้ Syn. give up, surrender
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอน (v.) hand over See also: deliver
ส่งมอบตัว (v.) hand over (to) See also: deliver (to)
ส่งมอบตัว (v.) hand over (to) See also: deliver (to)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse really expect them to hand over five mill cash?วางมาบนมือที่ตายแล้วของฉัน ในสุสานวิปลาสแห่งนี้ หวังว่าพวกเขาจะจ่ายนะ 5 ล้านเงินสดนะ
Come on now, hurry up. Stick your hand over the broom and say, "Up."เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย ยื่นมือขวา ออกมาเหนือไม้กวาด แล้วพูด ลอย
Now! Time to hand over all that gold you picked up!ถึงเวลาแบมือทั้งหมด ที่เก็บทองไป!
You may hand over your proposal. I'II take it with me.คุณเอาข้อเสนอของคุณให้ฉันมาเลย ฉันจะเอากลับ
Now, hand over Il-mae like you promised!"ตอนนี้ คุณก็ควรปล่อยมือจากอิลแม ตามที่คุณให้สัญญาได้แล้ว
And why are you talking with your hand over your mouth?แล้วทำไมท่านต้องป้องปากเวลาที่ท่านพูดด้วยล่ะ?
Give us a hand over here, this guy's insane!ช่วยพวกเราทางนี้หน่อย คนนี้บ้าไปแล้ว
I will have neither the power nor the means to hand over any arsenal.ผมจะไม่มีอำนาจสนับสนุนคุณด้านอาวุธ
And he walks into Adele's room... puts his hand over her mouth.แล้วมันก็เข้าไปห้องของอเดล เอามือปิดปากเธอ
If you and your sister don't hand over the memory cards,ถ้าแกไม่ส่งเมมโมรี่การ์ดให้ฉันละก็
The museum is losing money, hand over fist.พิพิธภัณฑ์กำลังขาดทุนอย่างมหาศาลเลย
I suggest you go back to your cave... or hand over your men.ผมขอแนะนำคุณกลับไปอยู่ในถ้ำ... ไม่ก็มอบคืนกำลังพลมา

hand over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, 出纳 / 出納] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books
交给[jiāo gěi, ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ, 交给 / 交給] give; deliver; hand over
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, 交代] hand over; explain; make clear
交出[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, 交出] hand over
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 缴 / 繳] hand in; hand over
移交[yí jiāo, ㄧˊ ㄐㄧㄠ, 移交] transfer; hand over

hand over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
寄越す(P);寄こす;遣す[よこす, yokosu] (v5s,vt) (1) to send; to forward; (2) to hand over (e.g. money); (P)
掻い繰る[かいぐる, kaiguru] (v5r,vt) to haul in hand over hand
申し送る[もうしおくる, moushiokuru] (v5r,vt) to write to; to send word to; to hand over (official business)
申し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business)
突き出す;突出す;突きだす;つき出す;突ん出す[つきだす(突き出す;突出す;突きだす;つき出す);つんだす(突出す;突ん出す), tsukidasu ( tsuki dasu ; tosshutsu su ; tsuki dasu ; tsuki dasu ); tsundasu ( tossh] (v5s,vt) (1) to push out; to project; to stick out; (2) to hand over (e.g. to the police)
受渡す;受け渡す[うけわたす, ukewatasu] (v5s) to deliver; to hand over; to transfer
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P)
引き継ぐ(P);引継ぐ(io)(P);引きつぐ[ひきつぐ, hikitsugu] (v5g,vt) to take over; to hand over; (P)
手渡す[てわたす, tewatasu] (v5s,vt) to hand over; to surrender; (P)
渡す[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P)
譲り渡す[ゆずりわたす, yuzuriwatasu] (v5s,vt) to hand over; to turn over; to cede; (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)

hand over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถ่ายโอน[n.] (kān thāi-ōn) EN: transfer ; hand over FR: transfert [m]
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
ส่งมอบตัว[v. exp.] (songmøp tūa) EN: hand over (to) ; deliver (to) FR:
ถ่ายโอน[v.] (thāi-ōn) EN: transfer ; hand over FR: transférer
เวน[v.] (wēn) EN: transfer ; give ; hand over ; present FR: transférer ; transmettre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hand over
Back to top