ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haircut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haircut*, -haircut-

haircut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haircut (n.) การตัดผม
haircut (n.) ทรงผม
English-Thai: HOPE Dictionary
haircutn. การตัดผม,แบบทรงผม,แบบผม,ทรงผม, See also: haircutter, haircutting n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haircuttingการตัดผม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you see, a few months ago, I was having my semiannual haircut and I had the strangest revelation.เมื่อหลายเดืนดก่อน ตอนที่ผมตัดผมอยู่ ผมก็ได้ความคิดที่แปลก
Jay, go get a haircut shave and get a facial, don't forget to shave your legs,เจ ไปตัดผมด้วยนะ และโกนหนวดให้เกลี้ยงๆ
I just had a haircut recently.ตอนนี้ฉันตัดผมทรงใหม่แล้วล่ะ
It's a kind of haircut reference for the crew.ประมาณว่าเป็นตัวอย่างทรงผมสำหรับทีมงาน
Do you plan on keeping that haircut the rest of the time?คุณไม่รู้หรอ ทรงนี้ฮิตมากนะ
It would make my haircut look more expensive.มันจะทำให้ทรงผมฉัน\ ดูดีขึ้น
I need a haircut anyway, baby.ฉันต้องตัดผมอยู่แล้วด้วย ที่รัก
But- I got a haircut you'll like.แต่เออ- - ผมตัดผมทรงใหม่แล้ว คุณต้องชอบแน่ๆ เลย
New clothes, new makeup, a haircut that doesn't look like it was styled by the Amish?ชุดใหม่ แต่งหน้าใหม่ ทรงผมใหม่ ที่ดูดีกว่าเก่า
They'll just let any slack-jawed haircut be Death these days.เดี๋ยวนี้ เขายอมให้ใครก็ได้ มาเป็นความตายหรอนี่
I'm gonna turn her and the haircut into soup.ฉันยิงเธอได้เละเป็นซุปแน่
Like his haircut material.เหมือนมุขตลกทรงผมของเขาสินะ

haircut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, 洗剪吹] shampoo, haircut and blow-dry

haircut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モヒカンカット[, mohikankatto] (n) Mohawk haircut (from Mohican cut)
ワンレングス[, wanrengusu] (n) haircut of uniform length (wasei
五分刈り[ごぶがり, gobugari] (n) close haircut
整髪料[せいはつりょう, seihatsuryou] (n) (1) (See ヘアリキッド) hairdressing product (creams, gels, etc.); (2) hairdressing fee; charge for a haircut
本多髷[ほんだまげ, hondamage] (n) type of male haircut (Edo period)
項着;頸着き[うなつき, unatsuki] (n) type of children's haircut
髪を切る;髮を切る(oK)[かみをきる, kamiwokiru] (exp,v5r) to cut hair; to give a haircut
クルーカット[, kuru-katto] (n) crew-cut (type of haircut)
刈り込み[かりこみ, karikomi] (n) haircut; pruning
理容[りよう, riyou] (n) barbering; haircutting; hairdressing
調髪[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) haircut; barbering

haircut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตัดผม [n. exp.] (kān tat pho) EN: haircut FR: coupe de cheveux [f] ; coupe [f]
ผมเกรียน[n. exp.] (phom krīen) EN: closely cropped haircut ; cropped hair FR:
ซอยผม[v.] (søi phom) EN: clip the hair ; snip the hair ; cut the hair ; have a haircut ; thin the hair FR: éclaircir les cheveux ; couper les cheveux
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: cut the hair ; dress the hair ; have a haircut FR:
ทรงผม[n. exp.] (song phom) EN: hairstyle ; haircut ; hairdo ; coiffure ; hair FR: coiffure [f] ; coupe de cheveux [f] ; coupe [f] ; cheveux [mpl]
ตัดผม[v. exp.] (tat phom) EN: cut the hair ; give a haircut ; cut s.o.'s hair ; have a haircut ; have one's hair cut ; get a haircut FR: couper les cheveux ; se faire couper les cheveux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haircut
Back to top