ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gutturalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gutturalize*, -gutturalize-

gutturalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gutturalize (vt.) ออกเสียงจากลำคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gutturalize
Back to top