ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guttersnipe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guttersnipe*, -guttersnipe-

guttersnipe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
English-Thai: HOPE Dictionary
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After showing such kindness to a guttersnipe like Leigh Emerson, you deserved to be canonized.ก็หลังจากเมตตา คนชั้นต่ำอย่างลีห์ อีเมอร์สัน คุณพ่อสมควรได้เป็นนักบุญนะคะ

guttersnipe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guttersnipe
Back to top