ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guesthouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guesthouse*, -guesthouse-

guesthouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guesthouse (n.) บ้านรับรอง See also: บ้านพักเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านรับรอง (n.) guesthouse Syn. เรือนรับรอง
เรือนรับรอง (n.) guesthouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I rent a guesthouse from a producer.ผมเช่าเกสต์เฮาส์จากผู้ผลิต
There's always the guesthouse.มันเป็นที่สำหรับ... เสมอ
That guy scares the crap out of me. Let's go hide in the guesthouse.หมอนั่นยุ่งวุ่นวายกับฉัน ไปซ่อนในบ้านรับรองกัน
I will build a guesthouse, and they can stay all winter.ผมจะสร้างเกสท์เฮ้าส์ พวกเขาจะได้มาอยู่กันตอนหน้าหนาว
Uh, listen, you know, I need you to, um, move your stuff out of the guesthouse.ฟังนะ,พี่อยากให้เธอมาย้ายของ ออกไปจากเรือนรับแขก
I stayed in the guesthouse, the one that had, uh...ฉันอยู่ในเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งที่มี ... มันมีดีชื้นที่ผมพูด
And she came back to the guesthouse.และเธอกลับมาที่เกสต์เฮาส์
At the guesthouse, I couldn't sleep.ที่โรงแรมผมนอนไม่หลับ

guesthouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宾馆[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, 宾馆 / 賓館] guesthouse

guesthouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲストハウス[, gesutohausu] (n) guesthouse

guesthouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse FR: pension de famille [f]
เกสต์เฮ้าส์ = เกสต์เฮาส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse ; bed-and-breakfast FR: pension de famille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guesthouse
Back to top