ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*greatuncle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greatuncle, -greatuncle-

*greatuncle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatuncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *greatuncle*
Back to top