ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

government official

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *government official*, -government official-

government official ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
government official (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. commissioner
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official Syn. ข้าราชการชั้นสูง
ข้าราชการชั้นสูง (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official
ออกขุนนาง (v.) give a public audience to government officials
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Kim, what does a person get for interfering with a government official on duty?คุณคิม ทำไมคนถึงได้ เข้ามายุ่งกับงานของราชการ
Her father was a government official who opposed the Warlord.พ่อขอเธอเคยเป็น ข้าหลวง ที่ต่อต้าน แม่ทัพ
You want to steal something from a government official like me?คิดจะฉกของ จากคนของทางการอย่างข้าเรอะ?
Your general manager bribed a government official to keep him from inspecting the entirety of your building.ผู้จัดการทั่วไปของคุณ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะกันเขา จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของอาคารของคุณ
Rather a sad story, what with your dad being a big pal of Stalin's and a top government official with all the perks and privileges right up until he was caught embezzling party funds.ช่างเป็นเรื่องเศร้า, ที่พ่อคุณ เป็นเพื่อนสนิทกับสตาลิน... และระดับท๊อปๆในรัฐบาล มีทั้งอำนาจและเงินทอง จนกระทั่งถูกจับได้ว่าอมเงินของพรรคไป
They were trying to make you ghost-hack into some government officials.เขาพยายามเจาะเข้ามาในจิตของคุณ, เข้ามาใช้บางส่วนของข้อมูลราชการ
The lands and property of government officials will be seized.ที่ดินและทรัพย์สินของรัฐจะถูกยึด
I can arrest you for impersonating government officials and hold you as material witnesses to Bill Carlton's disappearance, or we can chalk this all up to a bad day, you get into your car, you put this town in your rearview mirror,จะให้ผมจับคุณข้อหาปลอมตัวเป็นเจ้าพนักงาน หรือกันไว้เป็นพยานในคดีบิลล์ คาร์ลตันหายไป หรือว่า..
But it is clear that Moroccan and US government officials are working quickly to secure the area for all citizens.แต่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลโมรอคโค และรัฐบาลสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
Connor Temple and Abby Maitland and government officials James Lester and Claudia Brownคอร์เนอร์ เทมเพิล และ แอ็บบี้ มอลแลน และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เจมส์ เลสเตอร์
Except for all the government officials who'd be swarmingยกเว้นที่นั่นมีเจ้าหน้าที่รัฐเต็มไปหมด
Do you want to become a government official, too, Sasuke?ฟังนะ คนอย่างพวกเราน่ะ

government official ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 官员 / 官員] government official
噶伦[gá lún, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, 噶伦 / 噶倫] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦
噶布伦[gá bù lún, ㄍㄚˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, 噶布伦 / 噶布倫] Tibetan government official
噶隆[gá lóng, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄥˊ, 噶隆] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦

government official ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant
官司[かんし, kanshi] (n) (1) government office; public office; (2) government official
官員[かんいん, kan'in] (n) government official
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
旧官[きゅうかん, kyuukan] (n) former government official
国家公務員[こっかこうむいん, kokkakoumuin] (n) government official; (P)
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P)
官吏[かんり, kanri] (n) government official; clerk; (P)
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period)
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among)
貴官[きかん, kikan] (n) (hon) you (used to address government officials, military personnel, etc.)

government official ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานของรัฐบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: government official FR:
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ผู้บริหารประเทศ[n. exp.] (phū børihān) EN: government administrator ; government official FR: dirigeant [m]
รับราชการ[v.] (raprātchakā) EN: serve under the crown ; work in a government service ; work for the government ; be a government official ; be an official FR: être fonctionnaire de l'État ; exercer une fonction officielle
ราชภัฏ[n.] (rātchaphat) EN: government officer ; government official ; government employee FR:
ออกขุนนาง[v.] (økkhunnāng) EN: give a public audience to government officials FR:

government official ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า government official
Back to top