ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*governable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น governable, -governable-

*governable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
governable (n.) ที่ควบคุมได้
ungovernable (adj.) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ See also: ที่ปกครองไม่ได้ Syn. uncontrollable Ops. controllable
English-Thai: HOPE Dictionary
ungovernable(อันกัฟ'เวอนะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ควบคุมไม่ได้,ดื้อรั้น.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *governable*
Back to top