ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go up*, -go up-

go up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go up (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน) Syn. bring up, come up, get up, go up to Ops. come down, go down, go down to
go up (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)
go up (phrv.) เพิ่มขึ้น See also: สูงขึ้น
go up (phrv.) พอง See also: โป่ง Ops. go down
go up (phrv.) สร้างขึ้น See also: ก่อสร้าง, สร้าง Syn. put up, set up
go up (phrv.) ระเบิด Syn. blow up, send up
go up (phrv.) ส่งเสียงดังยิ่งขึ้น
go up (phrv.) (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง See also: (ม่าน)ยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง
go up (phrv.) เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ) Syn. be up, come up, go up to
go up (phrv.) ผ่านขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น Syn. go up to Ops. stay down, keep down
go up (phrv.) มีค่ามากขึ้น Syn. come up Ops. come down
go up in the air (idm.) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. come up Ops. come down
go up in the world (idm.) เพิ่มมาตรฐานชีวิต
go up to (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปยัง Syn. get up, go up, send up, take up Ops. go down to
go upon (phrv.) ดำเนินต่อไป Syn. go on
go upstream to spawn (vi.) ว่ายทวนน้ำไปวางไข่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (v.) go up See also: up, rise Ops. ลง, ลด
ดำเกิง (v.) go up See also: arise, ascend, spring up Syn. ขึ้น, เถกิง Ops. ลง, ตก
ขึ้นไป (v.) go upward See also: up Syn. ขึ้น Ops. ลงมา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go up to my office, so we can sort this outพวกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go up and give her a hand.ฉันขึ้นไปช่วยหล่อนข้างบนดีกว่า
I'm just gonna go up there and take a look around. Nobody's gonna see me.ฉันแค่ไปสำรวจรอบๆที่นั่น ไม่มีใครเห็นฉันหรอกน่ะ
I'm gonna go up anyway.I'd say the ice it's buried in is 100,000 years old, at least.
We still have to go up the mountain.พวกเรายังต้องขึ้นเขานะ.
Come, drink some water, we'll go up the mountain.เอ้า, ดื่มน้ำซะ, เราจะขึ้นเขากัน.
You know that we are building the Alexei Leonov to also go up there.คุณรู้ไหมว่าเรากำลังสร้าง แอเลคไส ลีอนอฟยังไปถึงที่นั่น
Do you want to go up in front of me?คุณอยากจะขึ้นไปก่อนไหม?
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้
It's extremely dangerous... to go up on top and round them up in the wild.มันเสี่ยงเกินไป ถ้าเกิดมันหลุดออกไปข้างนอก
I'm not even sure they'll go up top when we run out of the specimens we have.ฉันไม่รู้ว่าพวกนั้น จะจับมาให้อีกมั้ย ถ้าตัวทดลองเราหมด
Let's go up and see the fish!ขึ้นไปข้างบน ไปดูปลากันเถอะครับ !
We go up with a whole bunch of fishing gear, and if a cop asks what we're doing there,เราไป พร้อมกับอุปกรณ์ตกปลาเพียบ และถ้าตำรวจถามว่าเราไปทำอะไรที่นั่น

go up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
[jī, ㄐㄧ, 跻 / 躋] go up
[jī, ㄐㄧ, 隮] go up; rainbow
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, 上升 / 上昇] rise; go up; ascend
上涨[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, 上涨 / 上漲] rise; go upward
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record

go up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋根に上がる[やねにあがる, yaneniagaru] (exp,v5r) to go up on the roof
楼に登る[ろうにのぼる, rouninoboru] (exp,v5r) (See 登楼) to go up a tower; to climb a tower
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air
階段を上る[かいだんをのぼる, kaidanwonoboru] (exp,v5r) to go up the stairs
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
亙古[こうこ, kouko] (n) (arch) (obsc) from long ago up until the present day
立ち上る;立ちのぼる;立上る[たちのぼる, tachinoboru] (v5r,vi) to go up; to rise up
遡る(P);溯る;逆上る(oK);泝る[さかのぼる, sakanoboru] (v5r,vi) to go back; to go upstream; to make retroactive; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up

go up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นกทม.[v. exp.] (kheun Kø.Th) EN: go to Bangkok ; go up to Bangkok FR: monter à Bangkok ; monter à la capitale
ขึ้นไปข้างบน[v. exp.] (kheun pai k) EN: go up FR: monter
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
ขึ้นเรือน[v. exp.] (kheun reūoe) EN: go up into a house FR:
กรากเข้าไป[v. exp.] (krāk khao p) EN: walk up (to) ; approach ; go up to s.o. FR:
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
แพงขึ้น[v. exp.] (phaēng kheu) EN: go up in price ; become more expensive FR: enchérir ; renchérir
ขึ้นห้อง[v. exp.] (kheun hǿng) EN: go to one's room ; go upstairs FR: monter dans sa chambre
ขึ้นไป[v. exp.] (kheun pai) EN: go upward FR: monter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go up
Back to top