ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go bankrupt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go bankrupt*, -go bankrupt-

go bankrupt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go bankrupt (phrv.) ล้มละลาย Syn. go broke, go bust
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้มละลาย (v.) go bankrupt See also: be insolvent, go broke, go bust
หลุดมือ (v.) go bankrupt See also: fail, lose, miss an opportunity Syn. เสียโอกาส, ชวด
อับปาง (v.) go bankrupt See also: become insolvent Syn. ล่มจม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if we go bankrupt due to oil prices?ถ้าให้ขายน้ำมัน คงเจ๊งแน่ถ้า ฉันไม่มีจุดยืน
I'd rather go bankrupt than sell to you.ผมยอมล้มละลาย ดีกว่าให้คุณช่วย
And if we go bankrupt in the process, we won't be a legal aid office.สำนักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย และถ้าเราล้มละลาย เพราะทำคดีนี้
If you don't sell to me, you're going to go bankrupt. Yes, well, I...ใช่คือผม ผมหวังมาตลอดว่าที่นี่จะเป็นบ้านให้ลูกๆของผม
There's no way else but to go bankrupt.ไม่มีทางแล้วนอกจากล้มละลาย
The Show will immediately go bankrupt. You'll be single-handedly closing it down.บริษัทเดอะโชว์ ก็จะถูกฝังในทันทีทันใด ด้วยมือข้างเดียวของคุณ
I heard that Seo Eun Young cried, so I was afraid the company will go bankrupt.ผมได้ยินมาว่าซออึนยองร้องไห้ ผมเลยกลัวว่าบริษัทจะล้มละลาย
Your future... you'll have to permanently retire if your name is struck out, or write those trashy novels under Director Yoon, or go bankrupt.ในอนาคต... คุณจะต้องอำลาวงการอย่างถาวรถ้าคุณถูกเปิดเผยออกมา หรือไม่ก็เขียนพวกนิยายไร้สาระภายใต้ ผอ.ยุน
Or make them go bankrupt.หรือไม่ก็ทำให้มันล้มละลาย
I go bankrupt, no problem through fire and waterต่อให้ข้าหมดตัว หรือต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมนะคับ
I'm still gonna go bankrupt.ผมก็ยังเป็นบุคลล้มละลายอยู่ดี
We have to sell it! Or we'll go bankrupt.เราต้องขายมัน หรือเรากำลังจะล้มละลาย

go bankrupt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer

go bankrupt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

go bankrupt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go bankrupt
Back to top