ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go against*, -go against-

go against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ Syn. be against
go against (phrv.) ต่อต้าน Syn. be against
go against (phrv.) ขัดแย้งอย่างมาก See also: ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัด (v.) go against See also: be opposed to, be in contrast to Syn. ขัดแย้ง
ขัด (v.) go against See also: violate, override Syn. ขัดแย้ง
ทวนกระแส (v.) go against See also: be adverse, be contrary
สวนกระแส (v.) go against See also: be opposed to, be averse to Syn. สวนทาง Ops. ตามกระแส
ผิดจารีตประเพณี (v.) go against a tradition See also: violate custom Syn. ผิดธรรมเนียม
ผิดธรรมเนียม (v.) go against a tradition See also: violate custom
ฝืนธรรมชาติ (v.) go against nature
ต้าน (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind Syn. โต้
ต้านลม (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind Syn. โต้ลม
โต้ลม (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go against my orders and spend the night away from the mansion with a human?เธอขัดคำสั่งฉันและใช้เวลาทั้งคืนออกจากบ้านนี้ ไปกับมนุษย์คนนี้?
I'm the one planning this raid, Top. Don't make me go against my instructions.ผมเป็นคนคิดแผนครั้งนี้เองนะ ท๊อป อย่าให้ผมต้องทำผิดจากที่วางไว้เลย
Are you going to go against them?เจ้าจะขัดขืนงั้นหรือ
But His Royal Highness is fuming right now. Who would dare to go against his wishes?แต่ตอนนี้อารมณ์ขององค์รัชทายาทยังคุกรุ่นอยู่ ใครจะกล้าไปขัดพระประสงค์
General, don't you always go against His Royal Highness?ท่านแม่ทัพ ท่านเองไม่ใช่หรือที่ขัดแย้งกับองค์รัชทายาทเสมอ
It's not wise to go against him.มันไม่ฉลาดเลยที่จะไปเป็นปฏิปักษ์กับเขา
If God spoke to you, I mean I'd be the last one who would wanna go against that, I hope.ถ้าพระเจ้าพูดกับคุณ ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยากแย้งคุณ
I don't understand why is the Ministry of Magic go against me.-เวทย์มนต์ถึงต้องต่อต้านผม
Nobody it could go against the shrew. Even Dumbledore couldn't stop itแม้แต่ดัมเบิลดอร์ก็หยุดยั้งมันไม่ได้
Don't go against me on this, Dave. I never lose.อย่ามาขัดใจฉันเรื่องนี้เชียวนะ เดฟ ฉันไม่เคยแพ้
You've go against the nature you shall suffer for it!ท่านฝ่าฝืนท้าทายธรรมชาติ ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมาน
Or are you suggesting that we ask this boy to go against Aslan now?สำหรับเรื่องที่ผ่านมา.

go against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶

go against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
背く(P);叛く[そむく, somuku] (v5k,vi) to run counter to; to go against; to disobey; to infringe; (P)
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P)

go against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thamma) EN: go against nature FR: aller contre nature
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless FR:
ผิดจารีตประเพณี[v. exp.] (phit jārītp) EN: go against a tradition FR:
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
ผิดประเพณี[v. exp.] (phit praphē) EN: go against a tradition FR:
ผิดธรรมเนียม[v. exp.] (phit thamnī) EN: go against a tradition FR:
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant
ต้าน[v.] (tān) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind FR:
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind FR: affronter le vent
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; counter ; contrary FR: remonter
ย้อนศร[v.] (yønsøn) EN: go against a trafic sign ; go the wrong way FR: rouler à contresens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go against
Back to top