ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gloominess-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gloominess, *gloominess*,

-gloominess- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gloominess-
Back to top