ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glassful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glassful*, -glassful-

glassful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glassful (n.) ปริมาณเต็มแก้ว See also: ความจุหนึ่งแก้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glassful
Back to top