ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give in*, -give in-

give in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give in (phrv.) ส่งไปให้ Syn. give in to, hand in, pass in
give in (phrv.) ให้ชื่อ See also: เสนอชื่อ
give in (phrv.) ยอม Syn. give in to, give over to
give in (phrv.) ยื่น See also: เสนอ, นำไปคืน Syn. give in to, deliver over
give in to (phrv.) ส่งไปให้ Syn. give in, hand in, pass in
give in to (phrv.) ให้ชื่อกับ See also: เสนอชื่อกับ Syn. give in
give in to (phrv.) ยอมให้ See also: ยินยอม Syn. give over to, give to
give in to (phrv.) คืน See also: เสนอ, ส่ง Syn. deliver over, give in
give into (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, pass in
give into (phrv.) ส่งต่อกันไปทีละคน (ให้กับผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ต้องได้รับ) Syn. give in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้สงสาร (v.) give in See also: yield, comply Syn. ยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ยอม (v.) give in See also: surrender, yield
ยอมง่าย (v.) give in See also: yield, comply Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
โอนอ่อนผ่อนตาม (v.) give in See also: yield Syn. ยอมตาม
ใจอ่อน (v.) give in See also: yield, comply Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ให้ข่าวสาร (v.) give information See also: spread the news Syn. ส่งข่าวสาร Ops. รับข่าวสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Give out or give in #อย่าล้มเลิก อย่ายอมแพ้
Don't give in to nostalgia.อย่ารู้สึกอาลัยอาวรณ์.
You must not give in to weakness!เราต้องเข้มแข็งเอาไว้!
I am only a maid, but I would never give in to Master Van Ruijven.ฉันก็รู้ว่าเป็นแค่คนใช้ ฉันจะไม่ยอมตามมาสเตอร์ฟอน ไรเว่นหรอก
Do you wanna give in when we're this close?คุณจะยอมให้ทุกอย่างจบลง ด้วยการหยุดไปเฉยๆอย่างนี้เหรอ?
Sis, if Hae-won tries to kiss you pretend to give in and...พี่, ถ้าแฮวอนพยายามจะจูบพี่ล่ะก็ พี่ก็แกล้งยอม ๆ เค้าไปเหอะ แล้วก็...
He said he's not going to give in to your demands.เขาบอกว่าจะไม่ยอมทำตามที่คุณขอ
Sometimes... to survive, you have to give up the things that you care about and just give in to your fate.ในบางครั้ง... เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ คุณต้องยอมสูญเสียสิ่งที่คุณรัก ...และยอมจำนนต่อโชคชะตาของคุณ
And i swear i will not give in to love.และผมสาบาน จะไม่ยอมจำนนต่อความรัก
# He's so close I can feel him # #...won't give in to the feeling 'cause #แนบชิดจนรู้สึกถึงตัวเขา .... จะไม่ยอมเผลอใจให้กับความรู้สึกนี้
So now I ask you, how much blood will you give in order to survive?มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคุณ คุณต้องเหลือเลือดเอาไว้เพื่อมีชีวิตอยู่รอด
Should we give in to this terrorist's demands?เราควรทำตาม \ ความต้องการของผู้ร้ายมั้ย

give in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, 施舍 / 施捨] to give in charity
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in

give in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in
我を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in
百歩譲る[ひゃっぽゆずる, hyappoyuzuru] (v5r) to be unwilling but to give in
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse
折れる[おれる, oreru] (v1,vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)
預ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See 預かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

give in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
ลดราวาศอก[v.] (lotrāwāsøk) EN: yield ; give in FR:
โอนอ่อนผ่อนตาม[v. exp.] (ōn-øn phønt) EN: give in ; yield FR: céder
แพ้ใจ[v.] (phaē jai) EN: admit defeat ; give in ; can't resist FR:
รามือ[v. exp.] (rā meū) EN: give in ; give up ; stop FR:
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: go along with ; please ; indulge ; pamper ; spoil ; humour ; give in to FR: faire plaisir
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
ยอมตาย[v. exp.] (yøm tāi) EN: never give in ; lay down one's life for FR:
หยวน[v.] (yūan) EN: comply with ; give in reluctantly FR:
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
แถลงข่าว[v.] (thalaēngkhā) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform ; report the news FR: informer ; faire une déclaration

give in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftspflicht {f}obligation to give information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give in
Back to top