ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get out of*, -get out of-

get out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get out of (phrv.) ออกไปจาก See also: ทำให้ออกไปจาก Syn. be out of
get out of (phrv.) เอาออกจาก See also: ย้ายออกจาก Syn. take out
get out of (phrv.) ลงจากรถ (พาหนะ) Syn. alight from, get out
get out of (phrv.) นำออก See also: ยืมออก (หนังสือ), ถอน (เงิน) ออก Syn. draw out, get out
get out of (phrv.) คัดลอกจาก See also: ทำสำเนาจาก Syn. obtain from
get out of (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลบหนีจาก Syn. push off
get out of (phrv.) ค้น See also: ล้วง (ความจริง), ข้อมูลจาก Syn. get out, worm out of
get out of (phrv.) ได้มาจาก See also: ได้รับจาก, ได้จาก Syn. get out
get out of (phrv.) ละทิ้ง See also: ยกเลิก, หยุดยุติ Syn. be in, get into
get out of (phrv.) หนี (หน้าที่) See also: ปัดความรับผิดชอบ Syn. get off, let off
get out of (phrv.) ละทิ้ง See also: ยกเลิก, หยุดยุติ Syn. be in, get into
get out of (phrv.) อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get out of (phrv.) หนี (หน้าที่) See also: ปัดความรับผิดชอบ Syn. get off, let off
get out of (phrv.) ได้คำตอบที่น่าพอใจจาก See also: ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก
get out of (phrv.) อารมณ์เสีย (ปกติตอนเช้า)
get out of (phrv.) ได้ See also: ค้นพบความตื่นเต้นจาก
get out of (phrv.) ล้าสมัย See also: ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น Syn. be up to
get out of (phrv.) ไม่ชัดเจน See also: มัว Syn. go out of
get out of (phrv.) ได้คำตอบที่น่าพอใจจาก See also: ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจาก
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
get out of (phrv.) ควบคุมไม่ได้ Syn. be out of
get out of (phrv.) ไม่ว่ายลึกเกินไป Syn. be out of, go outof
get out of (phrv.) ลืมวิธีทำ (บางสิ่ง) ที่เคยทำ See also: เคยทำจนเป็นนิสัย Syn. get into, get of
get out of (phrv.) ผิดส่วนผิดรูปร่าง Syn. be out of
get out of (phrv.) อย่าพูดไร้สาระ
get out of (phrv.) ทำผิด See also: คิดผิด, ประพฤติผิด Syn. be out of
get out of (phrv.) พยายามทำสิ่งที่ยากเกินไป Syn. be out of, go out of
get out of (phrv.) น้อยหรือเกินกว่าความจริง Syn. be out of
get out of (phrv.) ไม่ชัดเจน See also: มัว Syn. go out of
get out of (phrv.) เอื้อมไม่ถึง See also: เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง
get out of (phrv.) แสร้งทำเป็นสนุกสนาน Syn. take out of
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
get out of (phrv.) มองไม่เห็นอีกต่อไป
get out of (phrv.) ควบคุมไม่ได้ Syn. be out of
get out of (phrv.) ไปให้พ้น See also: หลีกไปห่างๆ
get out of (phrv.) เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
get out of (phrv.) ย้ายออกไป See also: หลีกทางให้ Syn. be out of, keep out of
get out of (phrv.) กำจัด (คน) See also: จัดการ (งาน) ให้เสร็จสิ้นฐ พาออกไป (คน)
get out of (phrv.) อย่าพูดไร้สาระ
get out of (phrv.) ลืม (วิธีทำบางสิ่ง) ที่เคยทำ Syn. get into
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
I gotta get out of hereฉันต้องออกไปจากที่นี่ พวกเราต้องไปแล้ว
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
We need to get out of hereพวกเราต้องออกไปจากที่นี่
You can't stay here! Get out of here!คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ ออกไปจากที่นี่
Let's get out of hereออกไปจากที่นี่กันเถอะ
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
I've had enough of this! I want to get out of here!ฉันเหลือทนแล้ว(พอกันที)กับเรื่องนี้แล้ว ฉันอยากออกไปจากที่นี่
If you don't want any trouble, you'd better get out of my sightถ้าแกไม่อยากมีปัญหาใดๆ ก็ควรออกไปให้พ้นๆ จากสายตาฉันซะ
Get out of my wayหลีกทางฉันไป
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got to get out of here!เราได้รับการออกจากที่นี่!
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง?
Almost human. - Come on. Let's get out of here.เข้ามา ให้ของได้รับออกจากที่นี่ กระหย่ง
And get out of those things that you're wearing as soon as you can.ผลัดเสื้อผ้าที่คุณนุ่งโดยเร็วที่สุด
And as his career got better and better, he wanted to get out of it.และเป็นอาชีพของเขาได้ดีกว่าและดีกว่าที่เขาอยากจะได้รับจากมัน
Michael, get out of the water!ไมเคิล ขึ้นมาจากนํ้า!
Go on, get out of here.- เร็วเข้า ออกเรือเลย
Everybody, please, get out of the water. Everybody out of the water.ทุกคนโปรดขึ้นจากน้ำ ทุกคนขึ้นจากน้ำครับ
Is everyone there okay? Everyone get out of the water all right?ทุกคนเรียบร้อยนะ ทุกคนขึ้นจากนํ้ากันด้วยดีนะ
Mudguts, get out of there!มัดกัทส รับออกจากที่นั่น!
Except that I've gotta fix the fan belt, or we're never gonna get out of here.ยกเว้นว่าฉันต้องแก้ไขสายพาน พัดลม หรือเราไม่เคยจะรับออกจากที่นี่

get out of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ, 滚蛋 / 滾蛋] get out of here!; beat it!

get out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here!
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
失せろ[うせろ, usero] (n) beat it!; get out of my sight!
形が崩れる[かたがくずれる, katagakuzureru] (exp,v1) to get out of shape; to lose shape
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off
狂う[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P)
起き出す[おきだす, okidasu] (exp,v5s) to get out of bed; to show a leg
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)

get out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทางให้[v. exp.] (līk thāng h) EN: give way ; get out of the way ; make way for ; step aside for FR: laisser le passage à
ลองจากเตียงนอน[v. exp.] (løng jāk tī) EN: get out of bed FR: sortir du lit
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ไม่กวนละ[v. exp.] (mai kūan la) EN: I won’t bother you anymore ; I'll get out of your hair FR:
แตกแถว[v.] (taēkthaēo) EN: get out of line FR:
ตีไข่แตก[v. exp.] (tī khai taē) EN: get out of the doldrums ; do something FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get out of
Back to top