ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get on*, -get on-

get on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get on (phrv.) สวมใส่ See also: สวม, ใส่ Syn. fit on, put on
get on (phrv.) เติม (ฟืน) See also: ติด (ไฟ) Syn. put on
get on (phrv.) ขี่ (ม้า) See also: ขึ้น (รถ) Syn. get in, get off
get on (phrv.) มาสาย See also: ช้าเกินไป (เวลา) Syn. get along, get on
get on (phrv.) ก้าวหน้า See also: ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า Syn. bring on
get on (phrv.) ประสบความสำเร็จ Syn. get on, make out
get on (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เป็นเพื่อนกับ Syn. get along, get along with
get on (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป Syn. carry on
get on (phrv.) เร็วเข้า See also: รีบหน่อย Syn. go on
get on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก See also: ฉันไม่เชื่อ Syn. come on
get on (phrv.) รีบเร่ง See also: เร่งรีบ, รีบทำ
get on (phrv.) รีบทำ See also: ทำอย่างรวดเร็ว
get on (phrv.) ขึ้น (รถ) See also: ขี่ (ม้า) Syn. gef off, get onto
get on (phrv.) ใส่บน See also: วางบน Syn. get onto
get on (phrv.) ทำให้รำคาญมาก See also: ไม่พอใจมาก Syn. get off
get on (phrv.) ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ Syn. be on, get to
get on (phrv.) แข็งแรงขึ้น Syn. be on
get on (phrv.) เข้าใจและจัดการเก็บ (สิ่งยุ่งยาก)
get on (phrv.) ควบคุมอารมณ์ Syn. take on
get on (phrv.) ได้มา (อย่างยากลำบาก) Syn. lay on, put on
get on (idm.) ตามจับ See also: จู่โจม (ด้วยการยึดหรือจับ) Syn. lay on, put on
get on (idm.) ก้าวร้าว See also: ขุ่นเคือง Syn. get off
get on (phrv.) ชนะใจ See also: ดึงดูดความสนใจจาก Syn. get into
get on (phrv.) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ See also: ได้เบาะแส
get on (phrv.) เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)
get on (phrv.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้หัวเสีย Syn. grate on, jangle on
get on (phrv.) เป็นศัตรูกับ
get on for (phrv.) จวน See also: เกือบถึง, จวนถึง, เข้าใกล้ Syn. get along, get on, go on for
get on with (phrv.) ดำเนินต่อไปกับ See also: ทำต่อกับ Syn. carry on
get on with (phrv.) ก้าวหน้า See also: รุดหน้ากับ Syn. bring along, bring forward
get on with (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เข้ากันได้กับ Syn. get along with, get on
get on with (phrv.) ทำ See also: ดำเนินต่อไป Syn. carry on
get on with (phrv.) ฉันไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
get on with (phrv.) ปล่อยให้เป็นไป See also: ปล่อยเถอะ, ช่างเถอะ
get onto (phrv.) ใส่บน See also: วางบน Syn. get on
get onto (phrv.) ขี่ม้า See also: ขึ้นรถ Syn. aligh from
get onto (phrv.) เริ่ม (อีกการกระทำ) See also: ย้ายไปทำ (อีกการกระทำ) Syn. go on to
get onto (phrv.) เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ
get onto (phrv.) ได้รับแต่งตั้ง See also: ได้รับเลือก
get onto (phrv.) โทรศัพท์ถึง See also: ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. be onto, put one
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (v.) get on See also: get in a car, board a train Ops. ลง
ช่วงสิทธิ์ (n.) get one rightness by the law
ลืมตัว (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
หลงไป (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เคลิ้ม (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เหลิง (v.) forget oneself See also: be overconfident, be spoiled, go to far
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be a fool, you'll be murdered. Get on the roof.ทำอะไรโง่ๆ ขึ้นไปบนหลังคา
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
Now could we get on to something else?Now could we get on to something else?
We get on some elephants, go see some jungle felling.{\cHFFFFFF}เราได้รับในบางช้าง, ไปเห็นบางส่วนตัดโค่นป่า
We want to get on to gas.มันอาจจะช่วยชีวิตหนึ่งวันของ คุณก๊าซ
I've always thought that when the time came, we'd all get on splendidly together.ฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง เราทุกคนจะได้รับในการผงาด ร่วมกัน
I do know we're all going to get on splendidly together.จะได้รับในการผงาดร่วมกัน
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ
Get on there, Matt. Get on her!ได้รับเมื่อ มี แมตต์ ได้รับใน ของ เธอ
Come on, get on with it. Let's go.มาสิ, รับกับมัน ให้เป็นไป
You all know what to do, just get on with it.รู้นะว่าจะต้องทำยังไง เตรียมตัวให้พร้อม

get on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
合得来[hé de lái, ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 合得来 / 合得來] compatible; able to get on with; to suit
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, 迫不及待] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, 安身立命] settle down and get on with one's pursuit
人情世故[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 人情世故] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, 惹火烧身 / 惹火燒身] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt

get on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone)
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り組む[のりくむ, norikumu] (v5m,vi) to get on aboard; to join a ship
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
癇に障る;癇にさわる[かんにさわる, kannisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to irritate one; to get on one's nerves
睦ぶ[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
睦む[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See 睦ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
神経に障る;神経にさわる[しんけいにさわる, shinkeinisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to hit a nerve; to get on one's nerves
神経を尖らせる;神経をとがらせる[しんけいをとがらせる, shinkeiwotogaraseru] (exp,v1) to get on one's nerves
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of
馬が合う[うまがあう, umagaau] (exp,v5u) (See 気が合う) to get on well (with a person); to be a good match with one's horse (e.g. of a rider)
駆け込み乗車[かけこみじょうしゃ, kakekomijousha] (n) rushing to get on the train (bus, etc.) before the door closes
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up
気を引く[きをひく, kiwohiku] (exp,v5k) (1) to attract someone's affection; (2) to sound out somebody; (3) to get one's hooks into
泣き落とす;泣落とす[なきおとす, nakiotosu] (v5s) to persuade by tears; to use tears to get one's way
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on

get on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮโลไป[v. exp.] (hēlō pai) EN: get on the bandwagon FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board FR: monter (dans/sur) ; accéder à ; monter à bord de ; embarquer
ขึ้นจักรยาน[v. exp.] (kheun jakkr) EN: get on a bicycle FR: enfourcher un vélo
ขึ้นเครื่อง[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขึ้นเครื่องบิน[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขึ้นรถ[v. exp.] (kheun rot) EN: get in a car ; get on (a bus/train) ; board (a bus/train) FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขึ้นรถไฟ[v. exp.] (kheun rotfa) EN: get on the train ; board a train FR: prendre le train ; monter dans le train
ขึ้นรถผิด[v. exp.] (kheun rot p) EN: get on the wrong bus FR: monter dans le mauvais bus
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ถูกคอกัน[v.] (thūkkhø kan) EN: get on well together ; get along well (with s.o.) ; hit it off FR:
ตีสนิท[v.] (tīsanit) EN: get on familiar terms (with) ; get close (to s.o.) ; befriend ; play up to (s.o.) FR: prendre des familiarités (péj.) ; se permettre des familiarités (péj.)
ย่างขึ้นรถ[v. exp.] (yāng kheun ) EN: step into the bus ; get on the bus FR:
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law FR:
กำหนดทิศทาง[v. exp.] (kamnot thit) EN: find one's bearings ; take one's bearings ; get one's bearings FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
ลืมตน[v.] (leūmton) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลงไป[v. exp.] (long pai) EN: forget oneself FR:
ซื้อ 1 แถม 1[xp] (seū neung t) EN: buy one, get one free ; two for the price of one FR: 1 acheté = 1 gratuit ; 1 acheté = 1 offert

get on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get on
Back to top