ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get off*, -get off-

get off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get off (phrv.) เอาออกไป See also: ถอดออก Syn. take off
get off (phrv.) โน้มลงมา See also: ก้มลงมา Syn. keep off
get off (phrv.) ออกจากรถ See also: ลงจากรถ Syn. get on, get out
get off (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด (สิ่งปกปรก) Syn. come off, come out
get off (phrv.) ออกเดินทาง See also: เริ่มเดินทาง Syn. go away
get off (phrv.) เริ่ม See also: เริ่มเคลื่อน Syn. be off, get away
get off (phrv.) ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)
get off (phrv.) ส่ง See also: ส่งทางไปรษณีย์ Syn. send off
get off (phrv.) ไม่โดนลงโทษ See also: รอดจากการลงโทษ Syn. get away with, get off with
get off (phrv.) รอดพ้นอันตราย Syn. get off with
get off (phrv.) หลับ Syn. doze off
get off (phrv.) เรียนรู้ See also: ศึกษา Syn. have off
get off (phrv.) เลิกงาน Syn. be off
get off (phrv.) มีวันหยุด Syn. have off, takeoff
get off (phrv.) แต่งงาน See also: มีคู่
get off (phrv.) ทำตลก See also: มีเรื่องตลก
get off (phrv.) ตื่นเต้น See also: ได้รับผลจากยา Syn. take off
get off (phrv.) ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
get off (phrv.) ไปให้พ้น Syn. push off
get off (phrv.) เริ่ม (บางสิ่ง) ได้ดีหรือไม่ดี
get off (phrv.) เริ่มต้นดี See also: ไม่ดี
get off (phrv.) บอกให้เลิกทำหรือไม่ทำ
get off (phrv.) ลงมาจาก See also: ลงมา Syn. keep off, stay off
get off (phrv.) ยกลงมา See also: เอาลงมา Syn. keep off, stay off
get off (phrv.) ออกจาก (รถ) See also: ลงจากรถ Syn. alight from
get off (phrv.) เลิกงาน Syn. be off
get off (phrv.) รอดพ้น See also: หลุดพ้น Syn. get out of
get off (phrv.) เริ่มทำงาน See also: กระตือรือร้น
get off (phrv.) เลิกทำให้ฉันรำคาญ Syn. get on
get off (phrv.) ยอมรับ (การควบคุม)
get off (phrv.) เริ่มเป็นจริง
get off (phrv.) ปัดความรับผิดชอบ
get off (phrv.) เลิกเย่อหยิ่ง See also: เลิกหยิ่งยโส Syn. get on
get off (phrv.) หนีรอดจาก Syn. be off, be on
get off (phrv.) ลืม See also: ลบเลือน
get off (phrv.) พัก See also: พักผ่อน Syn. take off
get off with (phrv.) ตกลงมาจาก (รถหรือเครื่องยนต์) พร้อมกับ See also: ตกลงมาพร้อมกับ Syn. alight from
get off with (phrv.) หลุดรอด See also: รอดพ้น (โทษ) Syn. get away with, get off
get off with (phrv.) รอดพ้นจาก (การบาดเจ็บ, อันตราย) Syn. get off
get off with (phrv.) สนิทสนมกับ See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงรถ (v.) get off Ops. ขึ้นรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I'll get off in 10 minutesฉันจะเลิกงานใน 10 นาทีนี่แหล่ะ
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
We have to hurry to get off the baggages!เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนี้ลงนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just don't get off on funerals, man. They give me the creeps.งานศพเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เอง ฉันรู้สึกแย่จริงๆ
She got an honest-to-god dick... to get off on, huh?เธอไม่ต้องช่วยตัวเองเหมือนเราหรอก หัวหน้า เธอมีหำแฟนเธอไว้ช่วย ช่ายป่าววว
Give me back this! Go on, get off me.เอาคืนมาซิ ไปเถอะ ไปให้พ้น
Come on, Teddy, man. Get off the tracks. You're crazy.มาน่า เทดดี้ เพื่อน ออกมาจากราง นายมันบ้า
How do you get off treating people like this?ทำไมคุณทำกับคนอื่นอย่างนี้
You're gonna have to get off the street and onto the sidewalk.ยืนบนทางเท้าด้วยครับ
I didn't know this until I got there. I get off the plane, someone goes, "Parlez-vous francais?"ผมไปถึงมีคนถามผมว่า คุณพูดฝรั่งเศสได้หรือเปล่า
How does one get off this thing?แล้วจะลงจากไอ้นี่ ได้ยังไง?
And Dante better shit or get off the pot.และ Dante อึดีขึ้นหรือลงในหม้อ
The Agency has gotta get off the fence, Russell.หน่วยงานได้ต้องได้รับการปิดรั้วที่รัสเซล
You gotta get off here. The ranch is down the road.พวกนายต้องลงตรงนี้ ไร่อยู่บนถนนนี่
All right, fellas, that's it. Let's get off the ice before practice.เอาล่ะ ทุกคน พอแค่นี้ ออกไปก่อนการซ้อม

get off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)

get off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass)
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

get off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; get out ; go down ; descend ; dismount FR: descendre ; débarquer
ลงรถ[v. exp.] (long rot) EN: get off ; get out ; get down FR: descendre d'un véhicule
ออกกะ[v. exp.] (øk ka) EN: get off ; end one's shift FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: start ; start moving ; get off to a start FR:
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne
ระบายความในใจ[v. exp.] (rabāi khwām) EN: speak one's mind ; unburden oneself ; get off one's chest FR:
รอดตัว[v.] (røt tūa) EN: be saved ; get off the hook FR: être sain et sauf

get off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get off
Back to top