ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get down*, -get down-

get down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get down (phrv.) ลงมา See also: นำลงมา Syn. bring down
get down (phrv.) ก้มตัว See also: คุกเข่า Syn. go down
get down (phrv.) ขจัดออก See also: ทำลาย, ขจัด, เอาออกไป Syn. cut down
get down (phrv.) ทำให้ล้ม Syn. bring down, come down
get down (phrv.) ยิงให้ตาย See also: ฆ่า / ทำลายด้วยการยิง, ยิงทำลาย Syn. bring down, come down
get down (phrv.) ลุกจากโต๊ะ (หลังรับประทานอาหาร) (เป็นคำพูดของเด็กๆ)
get down (phrv.) กล้ำกลืน See also: กลืน (บางสิ่ง) อย่างยากลำบาก Syn. go down
get down (phrv.) จดบันทึก See also: เขียนบันทึก Syn. write down
get down (phrv.) ทำให้รู้สึกไม่สบาย See also: เศร้าใจ
get down (phrv.) ไม่มีความสุขอย่างมาก See also: หงุดหงิดมาก Syn. be down
get down (phrv.) สวด See also: สวดมนต์ Syn. go down
get down to (phrv.) ลงมาสู่ See also: ลงไปยัง
get down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก Syn. come down to
get down to a fine art (phrv.) เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ อย่างสมบูรณ์หรือครบถ้วน
get down to brass tacks (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้ Syn. come down to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลง (v.) get down See also: get off, go down, descend, alight ( from airplane), dismount (horse) Ops. ขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did you get down here?คุณไม่ได้รับการลงที่นี่ได้ อย่างไร
We don't get down on our knees to the Stars and Stripes here.{\cHFFFFFF}เราไม่ได้รับการลงบนหัวเข่าของเรา กับดาวและลายเส้นที่นี่
Come on, Lamarr, let's get down to bwass tacks.ลามาร์ เข้าเรื่องเถอะ
Hey, how are you doing Bart? Get down off that horse!เป็นไงบ้าง บาร์ท ลงมาจากม้าสิ
If you don't want to backstroke home, you get down here!ถ้าไม่อยากตีกรรเชียงกลับบ้าน ก็ลงมานี่!
I think we hit him. Let us get down there. Move!ผมคิดว่าเราตีเขา เราจะลงที่นั่นเถอะ ย้าย
Willie, get down here!วิลลี่ได้รับการลงที่นี่!
We may want to get down there.เราอาจจำเป็นต้องลงข้างล่าง
How did you get down here, Sally?แซลลี่? คุณลงมาที่นี่ได้ยังไงหนะ?
It'll probably take us a couple days to get down to Knoxville.มันอาจจะพาเราสองสามวันที่จะได้รับลงไปที่นอกซ์วิล
Let's get down to brass tacks, gentlemen.ให้ของได้รับลงไป tacks ทองเหลืองสุภาพบุรุษ
What are you doing? Get down from there!คุณจะทำอะไร ลงไปตรงนั้นหรอ

get down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
下り立つ;降り立つ;おり立つ;下立つ;降立つ[おりたつ, oritatsu] (v5t,vi) (1) to go down and stand; (2) to alight; to get down

get down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยับมือ[v. exp.] (khayap meū) EN: get down to FR:
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; get out ; go down ; descend ; dismount FR: descendre ; débarquer
ลงรถ[v. exp.] (long rot) EN: get off ; get out ; get down FR: descendre d'un véhicule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get down
Back to top