ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gentlemanly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gentlemanly*, -gentlemanly-

gentlemanly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gentlemanly (adj.) สุภาพ See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท Syn. polite, polished
English-Thai: Nontri Dictionary
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not gentlemanly to ignore such a beautiful lady.ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะ ที่จะไม่สนใจสาวสวยๆ.
The whole gentlemanly thing.เรื่องสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ย
I'm still getting used to your Southern gentlemanly ways.รู้มั้ย ฉันยังชินกับนิสัย สุภาพบุรุษชาวใต้ของคุณอยู่นะ
Bad attitude, Ungentlemanly behavior, lt's a British sport, after all,ทัศนคติไม่ดีน่ะสิ ไม่เป็นสุภาพบุรุษ ก็นี่มันกีฬาของผู้ดีอังกฤษนี่นา

gentlemanly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紳士的[しんしてき, shinshiteki] (adj-na) gentlemanly
紳士風[しんしふう, shinshifuu] (adj-no) gentlemanly; gentlemanlike; in the manner of a gentleman

gentlemanly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly
unfein {adv}ungentlemanly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gentlemanly
Back to top