ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gather together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gather together*, -gather together-

gather together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather together (phrv.) ออกันเข้ามา See also: กรูกันเข้ามา Syn. get together
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวบ (v.) gather together See also: collect (together), muster Ops. แยก
รวมหมู่ (v.) gather together See also: gather intergroup
โซรม (v.) gather together in a crowd See also: combine with other Syn. รุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย?
When strangers of similar hearts gather together under one roof...เมื่อเหล่าหัวใจที่แตกต่าง มารวมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน
Please gather together for a picture!ทุกคน กรุณามายืนรวมกันเพื่อถ่ายภาพด้วยครับ!
Tonight, every talent from every season will gather together to celebrate all the realms of Pixie Hollow.คืนนี้มีความสามารถทุกคน จากทุกฤดูกาล จะรวบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเฉลิมฉลองอาณาจักรทั้งหมด ของพิกซี่ฮอลโลว์
The ancient message comes, calling the kindred to take flight and to gather together.ข้อความจากอดีตมาถึง บอกให้คนเหล่านี้รวมตัวและหนีไปด้วยกัน
To gather together, pool or collect with.เธกเธฑเธ™เธเน‡เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธ™เธ™เธฑเนˆเธ™เนเธซเธฅเธฐ

gather together ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct

gather together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind)
寄り集まる[よりあつまる, yoriatsumaru] (v5r,vi) to gather together; (P)

gather together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
รวมหมู่[v. exp.] (rūam mū) EN: gather together ; gather intergroup FR:
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together FR:
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
โซรม[v.] (sōm) EN: gather together in a crowd FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gather together
Back to top