ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gangway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gangway*, -gangway-

gangway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gangway (n.) ทางเดินแคบๆ See also: ทางเดินระหว่างที่นั่งในโรงภาพยนตร์หรือรถประจำทาง
gangway (n.) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ Syn. gangplank
English-Thai: HOPE Dictionary
gangwayn. ทางผ่าน,ปากทางผ่าน,สะพานขึ้นหรือลงเรือ,ทางเดินในโรงมหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, roger that. Okay, drop down, and go into the first-class gangway door.ทิ้งดิ่งลงไปประตูทางเข้าชั้น 1 เลย
You get me up on that gangway and you roll out in front of me a keyboard of millions and billions of keys that never end and that's the truth Max, that they never endแต่พ้นสะพานขึ้นท่าเรือนั้นไปคือ คีย์บอร์ดที่มีคีย์นับร้อยนับพัน ไม่มีที่สิ้นสุด
# Love it or leave it, you better gangway # # You better hit the bull's-eye # # The kid don't play ## จะรักหรืือเกลียด ก็แล้วแต่ นายสำเร็จแล้ว ถ้าเด็กๆไม่เล่น #
Gangway locked in, sir.สะพานเชื่อมต่อแล้วครับ
Gangway, coming through!ขอผ่าน, ผ่านทางหน่อย!
Gangway, men. I'll take care of these guys.เดินผู้ชาย ฉันจะดูแลคนเหล่านี้
It was all very fine on that gangway.ทุกอย่างเข้าท่าตอนลงสะพานเรือ
♪ Starting now, it's gonna be my turn ♪ ♪ Gangway, world, get off of my runway!# ถอยไป จากเวทีของฉัน!
Gangway, dead man walking. All right, here we go.หลบไป คนใกล้ตายเดินมา == sync, corrected by elderman ==

gangway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, 梯板] gangplank; gangway
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, 舷梯] gangway; ramp (to board a ship or plane)

gangway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タラップ[, tarappu] (n) gangway (dut
桟梯子[さんばしご, sanbashigo] (n) gangway ladder
舷梯[げんてい, gentei] (n) gangway (ladder)
舷門[げんもん, genmon] (n) gangway
搭乗橋[とうじょうきょう, toujoukyou] (n) gangway; boarding bridge

gangway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufsteg {m}gangway; gangboard
Gangway {f}gangway; steps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gangway
Back to top