ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fusible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fusible*, -fusible-

fusible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fusible (adj.) ซึ่งหลอมละลายได้ Syn. liquefied
English-Thai: HOPE Dictionary
fusible(ฟิว'ซะเบิล) adj. หลอมเหลวได้., See also: fusibleness n. fusibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
fusible(adj) สามารถหลอมได้,สามารถละลายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fusible insertสลักหลอมได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fusible Metal Safety Plugeวาวล์นิรภัย [การแพทย์]

fusible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可融合金[かゆうごうきん, kayuugoukin] (n) fusible alloy

fusible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer FR: fusible [m]
ฟิวส์[n.] (fiu) EN: fuse FR: fusible [m] ; coupe-circuit [m]
ฟิวส์ขาด[n. exp.] (fiu khāt) EN: a fuse blows FR: le fusible a sauté
ฟิวส์ขาด[X] (fiu khāt) EN: blow a fuse FR: péter un fusible
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต[n. exp.] (tū khønsūmo) EN: consumer unit ; fuse box FR: armoire à fusibles [f]

fusible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diffusionsfähig {adj}diffusible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fusible
Back to top