ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furlough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furlough*, -furlough-

furlough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furlough (n.) การพักงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to go to the U.N., and division has given you a temporary furlough into my custody.ฉันต้องไปที่อาคาร UN และ ทางแผนกได้สั่งให้คุณ พักงานชั่วคราวและมาอยู่ใน การควบคุมตัวของฉัน
I'll furlough five of my worst sodomites for a play date with sweet Katrina.ฉันจะห้าของ sodomites เวลาพักงานที่เลวร้ายที่สุดของฉัน for วันที่เล่นกับหวาน Katrina
After taking me off furlough and sending me to this godforsaken place?หลังจากลากผมออกมาจากพักร้อน\ แล้วส่งผมมานี้ ในที่เฮงซวยเนี่ยนะ?
This is a furlough for men who have passed the basic training.นี่คือลาสำหรับคนที่ได้ผ่านการ ฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
I put in for this furlough three weeks ago.ฉันใส่ในลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
Excuse me, but Colonel Cooke would like to see you before you leave on furlough.ขอโทษนะ แต่พันเอก Cooke อยากจะเห็นคุณก่อนที่คุณจะออกจากวันที่ลา
Weekend furloughs, work programs.ร่อยหรอวันหยุดสุดสัปดาห์การทำงานของโปรแกรม
To see his mother. It's called compassionate furlough.เพื่อให้เขาไปเจอแม่ มันเรียกว่าการลาพักเพื่อความเห็นใจ
I got you a 24-hour furlough.ฉันให้เวลาเธอหยุดพัก 24 ชั่วโมง
Show me you know how to handle a rifle and I'll sign your furlough.แสดงให้ฉันเห็นคุณรู้วิธีจัดการ กับปืนไรเฟิลและฉันจะลงนามลาของคุณ

furlough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P)
帰休[ききゅう, kikyuu] (n,vs) (military) leave; furlough; (P)
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off
賜暇[しか, shika] (n) furlough; leave of absence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furlough
Back to top