ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fungi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fungi*, -fungi-

fungi ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
fungi(ฟัน'ไจ) n. พหูพจน์ของ fungus
fungible(ฟัน'จะเบิล) adj. แลกเปลี่ยนได้,ทดแทนได้. n. สิ่งที่แลกเปลี่ยนได้,สิ่งที่ทดแทนได้, See also: fungibility n., Syn. changeable
fungicide(ฟัน'จิไซดฺ) n. สารฆ่าเชื้อรา,ยาฆ่าเชื้อรา., See also: fungicidal adj. fungicidally adv.
fungiformadj. คล้ายเชื้อรา,คล้ายเห็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
fungi(n) pl ของ fungus
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fungiรา, เชื้อรา, เห็ดรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fungible thingสังกมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fungicideสารฆ่าเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungiform-รูปดอกเห็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fungiเชื้อรา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fungicideสารฆ่ารา, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายเห็ดรา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fungiform Papillaeฟังจิฟอร์มแพพิลลี [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, parasites and fungi are even more so.เราต้องการจะหาว่าอะไรที่ทำ
Well, all fungi like damp environments, right?อืม ส่วนใหญ่เชื้อราชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมอับชื้น ใช่มั้ย?
And I heard that he has fungi on his genitalia as a result.และข้าได้ยินมาว่าเพราะเหตุนั้น เขาจึงเป็นเชื้อราที่อวัยวะเพศ
Uh, spores and fungi tell us that it was a very warm autumn.อ่าห์ สปอร์และเชื้อราบอกเรา ว่ามันเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่อบอุ่นมาก
When nature's demolition crew, the fungi and bacteria, tried to eat anything with lignin in it, they got a really bad case of indigestion.เมื่อลูกเรือรื้อถอนธรรมชาติ เชื้อราและแบคทีเรีย พยายามที่จะกิน อะไรที่มีลิกนินในนั้น พวกเขาได้เป็นกรณีที่เลว ร้ายจริงๆของอาหารไม่ย่อย
It took the fungi and bacteria millions of years to evolve the biochemical means to consume them.มันต้องใช้เวลาเชื้อรา และแบคทีเรียหลายล้านปี ที่จะพัฒนาวิธีการทาง ชีวเคมีที่จะกินพวกเขา
Viruses, bacteria, protozoa, and fungi... the four musketeers of the pathogenic world.ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพวกเชื้อรา-- เป็นพวกสี่ทหารเสือของการเกิดโรคต่างๆ
I have some serious fungi.ฉันมีเห็ดอันตรายบางชนิด
This looks like fungiform papillae.ดูเหมือนจะเป็นส่วนปุ่มโคนลิ้น
The humidity level is high. At the lower end there is the moss, the fungi, the rotten leaves.ความชื้นสูง ที่พื้นมีมอส รา ใบไม้แห้ง
Draw cultures for bacteria and fungi.และก็เพาะเชื้อหาแบคทีเรีย และรา
Money's fungible. Everything's on the table.เงินเป็นสิ่งทดแทนกันได้ ทุกอย่างอยู่ในข้อตกลง

fungi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, 霉] bacteria; fungi; moldy
[méi, ㄇㄟˊ, 黴] bacteria; fungi; moldy
包被[bāo bèi, ㄅㄠ ㄅㄟˋ, 包被] peridium (envelope or coat of fungi, e.g. puffballs)
杀真菌[shā zhēn jūn, ㄕㄚ ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, 杀真菌 / 殺真菌] fungicide
真菌[zhēn jūn, ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, 真菌] fungi; fungus

fungi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不完全菌類[ふかんぜんきんるい, fukanzenkinrui] (n) Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi
壷黴;壺黴[つぼかび;ツボカビ, tsubokabi ; tsubokabi] (n) (uk) chytrid (any simple, algaelike fungi of order Chytridiales)
真菌[しんきん, shinkin] (adj-na,n) fungus; fungi
菌類[きんるい, kinrui] (n) fungus; fungi
藻菌類[そうきんるい, soukinrui] (n) algal fungi
殺真菌薬[さつしんきんやく, satsushinkinyaku] (n) fungicide
紛議[ふんぎ, fungi] (n) dissension
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
踏ん切り[ふんぎり, fungiri] (n) determination; decision
農薬[のうやく, nouyaku] (n,adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P)
黴止め;かび止め[かびどめ, kabidome] (n) fungicide; preservative against mold; antimold agent

fungi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักเห็ดรา[n. prop.] (Ānājak Het ) EN: Kingdom Fungi FR:
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus ; fungi [pl] ; fungal infection ; thrush FR: moisissure [f] ; champignon [m]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.) FR: champignon [m]

fungi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Fungizid {n}; pilztötendes Mittelfungicide
interdisziplinär; fächerübergreifend; fachübergreifend {adj} | interdisziplinäre Prüfunginterdisciplinary | interdisciplinary verification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fungi
Back to top