ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

functionally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *functionally*, -functionally-

functionally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
functionally (adv.) โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practically, pragmatically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหน้าที่ (adv.) functionally See also: dutifully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its storage is functionally infinite.ที่เก็บข้อมูลมีไม่จำกัด
Sue.Will did a little research, and according to our test records,most of your cheerleaders are functionally illiterate.ซู, วิลล์หาข้อมูลมาแล้ว ดูจากผลสอบ เด็กๆของคุณส่วนใหญ่ อ่าน-เขียนหนังสือไม่ค่อยออก

functionally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามหน้าที่[adv.] (tām nāthī) EN: functionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า functionally
Back to top