ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full-fledged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full-fledged*, -full-fledged-

full-fledged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-fledged (adj.) ซึ่งเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. full-brown, mature
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีกกล้าขาแข็ง (v.) become full-fledged See also: be strong enough
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a fucking phase, you're full-fledged homo.มันไม่่แค่นิดหน่อยแล้วล่ะ นายมัน เป็นตุ๊ด ตุ๊ดแท้จริง
AND WE CAN JUST MAKE THIS A FULL-FLEDGED HUMPHREY AFFAIR?สรุปคือเราจะทำให้เรื่องของผมเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆสินะ
This is a full-fledged human trafficking operation.มันเป็นขบวนการค้ามนุษย์นี่
Sounds like a full-fledged class action.รู้สึกว่า จะเข้มข้นใหญ่แล้ว
I was full-fledged drinking again.ฉันกลับไปดื่มเต็มที่อีกครั้ง
You like being a full-fledged spy, don't you?นายอยากจะเป็นสายลับ ใช่ไหม ?
This NOAA thing is turning into a full-fledged investigation.NOAA นี่กลายเป็นการสืบสวนเต็มขั้นแล้ว
We got a full-fledged hole here, people.เราเจอกับรูที่สมบูรณ์เต็มที่กันหล่ะคราวนี้ , ทุกคน
It's now a full-fledged CIA-NSA substation.ตอนนี้เป็นฐานย่อยของ CIA-NSA อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
It's now a full-fledged CIA-NSA substation.ตอนนี้มันได้เป็นสถานีย่อยของCIA-NSAอย่างสมบูรณ์แล้ว
Fill this in and you can become a full-fledged actor, not a part-timer.คุณมิโฮเลิกทำงานPart-Timeเถอะ ผู้กำกับชวนให้มาทำแบบFull - Time และคุณต้องกรอกใบสมัครนี่ด้วย
He had no idea I was promising him a full-fledged manhunt.เขาไม่คิดว่าฉันได้สัญญาว่าจะให้ ข้อมูลการล่าอาชญากรอย่างเต็มที่

full-fledged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一丁前[いっちょうまえ;いっちょまえ, icchoumae ; icchomae] (adj-na,n) (See 一人前) becoming an adult or full-fledged member of (a) society
社会人[しゃかいじん, shakaijin] (n) working adult; full-fledged member of society; (P)
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)

full-fledged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปีกกล้าขาแข็ง[v.] (pīkklākhākh) EN: become full-fledged FR:
ปีกกล้าขาแข็ง[adj.] (pīkklākhākh) EN: strong enough to get it alone ; full-fledged FR:
เต็มใบ[adj.] (tem bai) EN: full-fledged ; complete FR:
เต็มขั้น[adj.] (tem khan) EN: full-fledged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full-fledged
Back to top