ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frenchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frenchy*, -frenchy-

frenchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frenchy (sl.) การจูบแบบใช้ลิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frenchy and Joe Buddha had to round up the workers.เฟรนชี่และโจ บุดดาห์จะไปไล่ต้อนพวกคนงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frenchy
Back to top