ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forester*, -forester-

forester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forester (n.) พนักงานป่าไม้ See also: คนรักษาป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวป่า (n.) forester See also: backwoodsman, forest dweller Syn. คนป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can count back year by year the same way a forester reads tree rings.สามารถนับถอยกลับไปปีแล้วปีเล่า เหมือนการอ่านวงปีของต้นไม้
Hi, I'm Sheriff Forester.พระเจ้า, ฉันกำลังแบ่งกับ ฟลอเรสเตอร์
Is that Jake Forester?นั่นแจ็ค ฟอเรสเตอร์นี่หว่า
This is Sheriff Forester.นี่นายอำเภอ ฟอร์ดเตอร์
Yes, ring Mr. Brian Forester, please.อ้อ โทรหาคุณไบรอัน ฟอเรสเตอร์ให้หน่อย
Brian Forester.ไบรอัน ฟอเรสเตอร์ครับ
I'm terribly sorry, Mr. Forester. I will talk to you later.ผมขอโทษจริงๆ คุณฟอเรสเตอร์ ผมจะคุยกับคุณทีหลัง
Also, Mr. Forester, the Merrill Lynch man, - called again. - Uh-huh.แล้วก็ คุณฟอเรสเตอร์ คนจากเมอร์ริลล์ ลินช์โทรมาอีก
I have a telephone message from Mr. Forester.ผมมีข้อความทางโทรศัพท์ จากคุณฟอเรสเตอร์

forester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
林務官[りんむかん, rinmukan] (n) forester

forester ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด[n. exp.] (phīseūa loe) EN: Bamboo Forester FR:
ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา[n. exp.] (phīseūa loe) EN: Common Red Forester FR:
ทำลายป่า[n. exp.] (thamlāi pā) EN: deforest FR: déforester ; détruire la forêt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forester
Back to top