ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forepart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forepart*, -forepart-

forepart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forepart (n.) ส่วนหน้า See also: ตอนหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
forepartn. ส่วนหน้า,ช่วงหน้า,ตอนหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forepart
Back to top