ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foremast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foremast*, -foremast-

foremast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foremast (n.) เสากระโดงหน้าของเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hoist the signals from the foremast below the yard.ชักธงเรือส่งสัญญาณจากเสากระโดงหน้าเรือ ต่ำกว่าเพลาเรือ
Mr. Ramsdell, secure the other end of the line to the foremast.นาย แรมสเดล ปลอดภัย ปลายอีกด้านของสาย เสากระโดง

foremast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, 前桅] foremast

foremast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor

foremast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast FR: mât de navire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foremast
Back to top