ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foregone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foregone*, -foregone-

foregone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foregone (adj.) กระทำเรียบร้อยแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So preoccupied with his own obsessions that he's foregone all but the most rudimentary of human connections.ดังนั้น เขาจึงหมกหมุ่น กับสิ่งที่อยู่แต่ภายในจิตใจของเขา เขารู้ล่วงหน้าทั้งหมด แต่ ส่วนมากเป็นพื้นฐาน ของการมีมนุยษ์สัมพันธ์
That's a foregone conclusion.นั่นเป็นบทสรุปที่เรารู้อยู่แล้ว
No, I just realized that in a world without love, pain and death are a foregone conclusion, so why fear what you can't control?ไม่ใช่ ผมเพิ่งตระหนักว่า ในโลกที่ปราศจากความรัก ความเจ็บปวดและความตาย เป็นบทสรุปสุดท้ายแล้ว
From the board, I'd say the outcome is a foregone conclusion.จากกระดานนี่ ผมคงจะบอกได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้มันก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่
And without control, Maroni killing you is no longer a hypothetical, it's a foregone conclusion.และปราศจากการควบคุม มาโรนี่ก็ฆ่าแก ไม่ใช่การสมมุติ เป็นเรื่องที่มองเห็นแล้ว
Nothing here is a foregone conclusion.ที่นี่ไม่มีอะไรที่สรุปแน่ชัดไปแล้ว
Foregone all but the most rudimentaryผู้มีพร้อมสรรพ ยกเว้นพื้นฐาน

foregone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定局[dìng jú, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˊ, 定局] foregone

foregone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
必至[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) inevitable; necessary; foregone; (n) (2) (See 必死) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)

foregone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลล่วงหน้า[n. exp.] (phon lūangn) EN: foregone conclusion FR: résultat attendu [m] ; résultat escompté [m]

foregone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verzichten auf | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto forego {forewent; foregone}; to forgo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foregone
Back to top