ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forearm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forearm*, -forearm-

forearm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forearm (n.) แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก
English-Thai: Nontri Dictionary
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกราะกำบัง (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. โล่
เขน (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. เกราะกำบัง, โล่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bruising on her forearm is defensive.รอยช้ำบนแขนของเธอ เกิดจากการต่อสู้
♪ I think I'll shoot some meth in my forearm* I think I'll shoot some meth in my forearm *
His medical records list a bunch of childhood injuries, including two spiral fractures of the forearm and one broken collarbone.ประวัติการใช้ยาเขา มียาที่ใช้รักษาบาดแผลตอนเป็นเด็ก เพราะกระดูกหักที่แขน 2 ที่
I cut my forearm every time I got to a 100.ผมกรีดแขนตัวเองทุกครั้งที่ผมนับได้ถึง 100
Looks like it was a deep cut... forearm maybe, obviously not fatal.Looks like it was a deep cut-- forearm maybe, obviously not fatal.
Our forearms were straight up and our hands gripped tight.ที่แขนของทั้ง 2 ตั้งตรง \ และกำไว้แน่น
No, the defense wounds on the forearms are long and linear.ไม่หรอก แผลจากการป้องกันตัวเองที่แขน ยาวเป็นแนวยาว
I don't think the ulna's in the forearm.ฉันไม่คิดว่ากระดูกแขนท่อนในอยู่ที่ปลายแขน
But if not, forewarned is forearmed.แต่ถ้าไม่ การรู้ล่วงหน้าก็คืออาวุธ
Bring up the X-rays of the forearm.ช่วยดึงภาพ x-rays ท่อนแขนช่วงล่าง
It's like Gary Coleman's fucking forearm.It's like Gary Coleman's fucking forearm.
Found 53 similar tattoos on forearms.พบ 53 รอยสักที่คล้ายกัน บนต้นแขน

forearm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前臂[qián bì, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ, 前臂] forearm
[ráo, ㄖㄠˊ, 桡 / 橈] radius (anat.); bone of the forearm
桡骨[ráo gǔ, ㄖㄠˊ ㄍㄨˇ, 桡骨 / 橈骨] radius (anat.); bone of the forearm
尺骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, 尺骨] ulna (anat.); bone of the forearm

forearm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下膊[かはく, kahaku] (n) forearm
前腕[ぜんわん;まえうで, zenwan ; maeude] (n,adj-no) forearm
前膊[ぜんぱく, zenpaku] (n) forearm
小手[こて, kote] (n) forearm
小手投げ[こてなげ, kotenage] (n) armlock throw (sumo); forearm throw
筏;桴[いかだ, ikada] (n) (1) (uk) raft; (2) forearm protector; (3) (See 蒲焼き) skewered baby-eel kabayaki
橈骨[とうこつ, toukotsu] (n,adj-no) radius (bone of the forearm)
治に居て乱を忘れず[ちにいてらんをわすれず, chiniiteranwowasurezu] (exp) (id) Forewarned is forearmed
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling

forearm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
ปลายแขน[n. exp.] (plāi khaēn) EN: forearm FR:
ท้องแขน[n.] (thøngkhaēn) EN: forearm ; biceps FR: avant-bras [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forearm
Back to top