ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footwork*, -footwork-

footwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
footwork (n.) การใช้เท้าในการกีฬา See also: จังหวะเท้า, การก้าวเท้า
footwork (n.) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
footwork (n.) งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
English-Thai: Nontri Dictionary
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also footwork is the foundation of martial arts.แม้ว่าการย่างเท้าจะเป็นพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้
She blew off rehearsals all week, then messed up her footwork and blames it on me.เธอไม่ได้มาซ้อมเลยตลอดอาทิตย์ จากนั้นเธอก็ใช้เท้ามั่วๆ แล้วก็มาโทษผม
I mean, his footwork doesn't match his shoulder, and her weight falls too heavily on her heels.จังหวะเท้าของเขาไม่สัมพันธ์กับหัวไหล่ และเธอทิ้งน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไป
You--you have footwork to master.คุณมีทักษะสุดยอดด้านนี้อยู่แล้ว
I'll show you footwork.ได้ เจ้าดูฟุตเวิร์คของข้าแล้วกัน
Footwork. Always was your weakness.จังหวะการใ้ช้เท้ามันเป็นจุดอ่อนของเจ้า
That was some really fancy footwork.นั่นเป็นการเต้นที่เยี่ยมยอดมาก
If you are unable to get the basic footwork, any martial art is nothing but a sand castle.ถ้าเจ้าไม่สามารถใช้การก้าวเท้าพื้นฐานได้ ศิลปะการต่อสู้ก็จะไม่มีอะไรเลย แต่เป็นเพียงแค่ปราสาททราย
You must first establish the basic footwork.เจ้าควรเริ่มตั้งการย่างเท้าพื้นฐานก่อน
Guys, that was some muy serious footwork!พวกเธอ เต้นได้เจ๋งจริงๆ
All right, let's start with your footwork.ได้ งั้นมาเริ่มด้วย สเต็บฟุตเวิร์คของเจ้า

footwork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 步法] footwork

footwork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足技;足業[あしわざ, ashiwaza] (n) (judo) foot technique; footwork
足捌き[あしさばき, ashisabaki] (n) footwork (in martial arts, sports, etc.)
フットワーク[, futtowa-ku] (n) footwork; (P)

footwork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footwork
Back to top