ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footbath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footbath*, -footbath-

footbath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
footbath (n.) อ่างล้างเท้า
footbath (n.) การล้างเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pay attention to the box names, people. The inflatable footbath is not "Keep." It's "Charity."ดูป้ายกล่องด้วย ทุกคน ที่แช่เท้าเป่าได้ ไม่ต้องเก็บ
Why don't we go get a footbath?ทำไมเราไม่มาเดินบนฟุตบาท

footbath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足湯;脚湯[あしゆ, ashiyu] (n) footbath; hot spring bath designed for soaking one's feet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footbath
Back to top