ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fogbank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fogbank*, -fogbank-

fogbank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fogbank (n.) ชั้นของหมอกที่มองจากระยะไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fogbank
Back to top