ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluorescence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluorescence*, -fluorescence-

fluorescence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluorescence (n.) การเรืองแสง See also: รังสีที่ปล่อยออกมาจากการเรืองแสง
English-Thai: HOPE Dictionary
fluorescencen. การเรืองแสง, See also: fluoresce vt.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fluorescenceการเรืองแสง, ฟลูออเรสเซนซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluorescenceการเรืองแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟลูออเรสเซนซ์ (n.) fluorescence Syn. หลอดนีออน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
During my examination, I used a sticky disc and an X-ray fluorescence detector to scan the body for trace.ระหว่างชันสูตร ผมใช้แผ่นกาว และเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นส์ ตรวจหาร่องรอยจากศพ

fluorescence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荧光[yíng guāng, ˊ ㄍㄨㄤ, 荧光 / 熒光] fluorescence

fluorescence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛍光;螢光[けいこう, keikou] (n,adj-no) fluorescence

fluorescence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเรืองแสง[n.] (kān reūangs) EN: phosphorescence FR: fluorescence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluorescence
Back to top